Стеблівська громада

Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район

рішення селищної ради №0/VІІ «ПРОЕКТ Програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді Стеблівської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2024 роки»

Кількість переглядів: 158
Скликання: Проект рішення сесії
Сесія: Проект рішення сесії
Тип документу: рішення селищної ради
Дата: 21.01.2019
Номер документу: 0/VІІ
Назва документу: ПРОЕКТ Програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді Стеблівської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2024 роки
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.03 МБ)

 

ПРОЕКТ

Програма  національно - патріотичного виховання

 дітей та молоді Стеблівської об’єднаної територіальної

громади на 2019 - 2024 роки

 

1.  Вступ

 

В Україні національно - патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають подальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, оптимізації державної політики у зазначеній сфері.

У закладах дошкільної освіти, загальноосвітніх школах патріотичне  виховання є невід’ємною  частиною освітнього процесу. Всі предмети  гуманітарного циклу об'єднують в собі елементи патріотичного виховання. Діти одержують теоретичні знання, які прямо або опосередковано  впливають на  формування  духовно багатої особистості, ціннісного ставлення до держави та суспільства. У позакласній роботі головна увага приділяється проведенню заходів, які покликані вирішувати основні завдання патріотичного та громадянського виховання.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді.

Діяльність позакласної та  позашкільної роботи закладів спрямована на формування у дітей та молоді  поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей, безпосередньо через освітній процес у гуртках художньо - естетичного, еколого - натуралістичного, туристсько - краєзнавчого та інших напрямів творчості.

Серед сучасних державотворчих процесів, які відбуваються в Україні,  у суспільстві  спостерігається пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникають різні громадські  рухи, молодіжні організації,  розповсюджується  волонтерська діяльність.

На даний момент, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має  величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді.

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у закладах освіти Стеблівської об’єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції національно патріотичного виховання дітей і молоді,  методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

В основу Програми  покладено  ідею  розвитку  української  державності  як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. 

Ідеалом  національно-патріотичного  виховання  виступає  різнобічно  та гармонійно  розвинений  національно  свідомий,  високоосвічений,  життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. 

Головною  домінантою  національно-патріотичного  виховання  дітей та молоді  є формування  у  особистості  ціннісного  ставлення  до  навколишньої  дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

 

2. Загальні положення  Програми

 

2.1. Програма  базується на основі принципів національної самобутності українського народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, захисту незалежності, територіальної цілісності України та формування спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у процесі розбудови Української держави. Програма ґрунтується на нормативно – правових документах та положеннях. 

2.2. Проблеми, які потребують розв’язання під час формування національно - патріотичного виховання підростаючої молоді:

2.2.1. відсутність ефективного механізму формування й реалізації державної політики в сфері національно-патріотичного виховання, практичних комунікацій у цьому напрямі з громадянським суспільством; 

2.2.2. відсутність загальнодержавного підходу до формування української ідентичності, громадянськості та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей та молоді;

2.2.3. наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтаціях груп суспільства, населення певних територій країни, окремих громадян, внаслідок чого продукуються протилежні погляди на минуле і майбутнє нації, шляхи її подальшого поступу, утворюється підґрунтя для невиправданої фрагментації, просування несумісних із незалежністю держави місцевих ідентичностей, міжрегіональних, міжетнічних, мовних конфліктів, що жодним чином не сприяє національній консолідації, суперечить принципам державності та соборності України та позначається на здобутках державотворення; наявність розбіжності уявлень про історичне минуле, викликаних століттями бездержавності, тоталітарною добою, Голодомором 1932 - 1933 років і масовими голодами 1921 - 1923 та 1946 - 1947 років та політичними репресіями української духовно-культурної спадщини та історичної пам'яті;

2.2.4.  наявність потреби у відновленні цілісності й повноти національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання; відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

2.2.5. перетворення інформаційного простору на інструмент маніпуляції суспільною свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації;

2.2.6. недостатня законодавча та нормативно-правова урегульованість сфери національно патріотичного виховання;

2.2.7. недостатній рівень обміну досвідом, успішними практиками в сфері формування громадянськості з країнами євроатлантичного простору; 

2.2.8.  відсутність єдиного методичного і термінологічного підходу до процесу національно патріотичного виховання;

2.2.9.  відсутність єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, їх компетенції та повноважень, якості їх діяльності у сфері національно-патріотичного виховання;

2.2.10.  низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури сфери національно-патріотичного виховання.

2.3. Наявність зазначених проблем зумовлює необхідність упровадження та реалізації єдиної загальнодержавної політики в сфері національно-патріотичного виховання. Таким чином, унаслідок тривалого нехтування та неврегульованості питань щодо національно-патріотичного виховання в українському просторі сьогодні спостерігається низка негативних явищ, які створюють реальні й потенційні загрози національній безпеці в світоглядній, воєнній, гуманітарній, соціальній, економічній,  внутрішньополітичній та інших сферах. Подальше нехтування проблемами лише сприятиме засиллю антиукраїнської пропаганди, продукуванню світоглядно- ціннісної дезорієнтації, диспропорціям мовної ситуації, поширенню сепаратистських настроїв, місцевих ідентичностей, що в нинішніх умовах є суттєвим викликом та може призвести до непоправних наслідків. Тому перед нами зараз стоїть завдання швидкого і якісного відродження національно-патріотичного виховання, що є частиною національної безпеки і обороноздатності держави, інструментом утвердження громадянської єдності на основі національно-патріотичних та демократичних цінностей. Реалізація цих завдань можлива шляхом розроблення  Програми – національно патріотичного виховання дітей та молоді  на 2019 - 2024 роки.

 

3. Мета та основні завдання  Програми

 

3.1. Метою Програми є: утвердження патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

3.2. Основними завданнями Програми є:

3.2.1. виховання поваги у дітей та молоді до Конституції України, законів України, державної символіки - Герба,  Прапора,  Гімну України;

3.2.2. формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і  конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;

3.2.3. виховання поваги до культури всіх народів;

3.2.4. утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

3.2.5. формування здорового способу життя як важливої складової розвитку та виховання людини, підготовки її до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини та організації змістовного дозвілля;

3.2.6. виховання здатності протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

3.2.7. формування культури соціальних і політичних стосунків у молоді;

3.2.8. залучення дітей та молоді до активної участі у національно-культурному житті українського народу, розвитку звичаїв та традицій;

3.2.9. зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, готовності до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України;

3.2.10. впровадження системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього рівня молодих громадян, їх духовного самовдосконалення та змістовного дозвілля; 

3.2.11. зорієнтувати виховні системи закладів освіти на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;

3.2.12. створення в місті ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

3.2.13. посилити роль сім’ї у патріотичному вихованні дітей, зміцнити  взаємодію сім’ї  з навчальними закладами.

 

4. Шляхи  і  засоби  розв’язання  завдань,

обсягів  та  джерел  фінансування

4.1. Виконання  Програми  здійснюється  за  такими  напрямами :

1. Національно-патріотичне виховання:

- проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання в закладах освіти громади;

- забезпечення активної участі дітей та молоді в заходах національно-патріотичного спрямування;

-  створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, формування культури спілкування,  відповідального ставлення до української мови, вироблення умінь і навичок вільного користування  з комунікативною метою усно й письмово українською мовою;

- активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій, військовослужбовців та членів їх сімей, представників громадських організацій, волонтерів,  діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;

- підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії,  расової  та етнічної нетерпимості в молодіжному середовищі;

- активізація представників учнівського самоврядування у підготовці та проведенні заходів патріотичного спрямування;

- підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного  виховання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту.

2. Співпраця з громадянським суспільством :

- активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;

-  підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення дітей та молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів;

- долучення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання.

3.Організаційно –методична підтримка:

-  вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно патріотичного виховання, узагальнення та поширення найкращого досвіду у цій сфері;

- впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підгрунтя для національно-патріотичного виховання;

-  формування єдиних стандартів діяльності у сфері національно-патріотичного виховання та інструментів їх впровадження;

- підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно патріотичного виховання.

4. Військово-патріотичне виховання молоді:

- проведення заходів зі спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян та створення відповідних умов;

-  набуття молоддю практичних  навичок з основ військової справи;

- активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами Всеукраїнської дитячої військово патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);

-  налагодження співпраці з місцевими військовими формуваннями  як мотивація готовності до вибору військових професій;

- залучення до військово-патріотичного виховання дітей та молоді учасників      бойових дій на сході України;

-  здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;

- профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах із національно патріотичного виховання.

5. Інформаційне та методичне забезпечення  національно - патріотичного виховання:

- організація на веб-сторінках закладів освіти постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій;

- організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно патріотичного виховання;

-  удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту;

-  проведення загального соціологічного опитування серед учнів  та вихованців закладів освіти щодо розуміння сучасною молоддю поняття патріотизму, ставлення підростаючого покоління до держави та громадянського суспільства;

- проведення конференцій, «круглих столів», семінарів, щодо розгляду актуальних питань і завдань патріотичного виховання.

4.2.Використання форм й методів національно-патріотичного  виховання, що  базуються  на  українських народних традиціях, прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відстоювання демократичного вибору України.

 Сприяння розроблення та реалізації планів дій та програм із національно патріотичного виховання підростаючої молоді, згідно з принципами та пріоритетними напрямами, визначеними у Концепції розвитку національно – патріотичного виховання. Під час моніторингової  діяльності в напрямі національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Сприяння залученню національно-патріотичної активної молоді до діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; впровадження інноваційних підходів та технологій, що сприяють формуванню високої національно патріотичної свідомості. Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення  комплексу заходів з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню питань реалізації пріоритетних  завдань Програми.

4.3. Реалізацію   Програми   планується  здійснити  за  рахунок  загальних  бюджетних  призначень,  передбачених  чинним  законодавством.

4.4. Очікувані результати:

Виконання  Програми  дасть  змогу :

4.4.1. створенню ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

4.4.2. забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

4.4.3. зацікавлення молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

4.4.4. підвищенню фахової майстерності педпрацівників;

4.4.5. організувати  роботу творчих груп педагогів базових предметів з орієнтацією на роботу з формування  національно – патріотичного  виховання підростаючого покоління;

4.4.6. зберегти стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки.

 

5. Напрями діяльності та заходи  Програми

 

5.1. Напрями діяльності та заходи  реалізації Програми  викладені у додатку 1               до Програми.

 

6. Координація  та  контроль  за виконанням  Програм

 

6.1. Координацію  роботи  та  контроль  за виконанням  заходів  Програми  здійснює  відділ освіти, культури, молоді та спорту виконкому Стеблівської селищної ради.

 

 

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                            Л. МАРЧЕНКО

Додаток 1

до Програми національно-патріотичного

виховання  дітей та молоді

 Стеблівської об’єднаної  територіальної

громади на 2019-2024 роки

 

План заходів з реалізації Програми  національно - патріотичного виховання дітей та молоді Стеблівської об’єднаної територіальної

громади на 2019 - 2024 роки

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь