СТАТУТ СТЕБЛІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (СТЕБЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ)

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Головного територіального                                                                                      Рішенням Стеблівської

управління юстиції  у                                                                                                                      селищної ради   Черкаській області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  06.10.2017         № 10 – 14/VІІ 

від 27.12.2017 року  № 313/05                                

 

Начальник управління                                                     

________________ О.О.Свіренюк

 

 

 

 

СТАТУТ

 

СТЕБЛІВСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 (СТЕБЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

ПРЕАМБУЛА

 

Статут Стеблівської об’єднаної територіальної громади( Стеблівської селищної ради) (далі - Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, що діє на її території і визначає принципи та порядок діяльності територіальної громади та її органів.

Статут розроблений на виконання Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Обєднана територіальна громада

Стеблівська селищна рада - об’єднана територіальна громада (далі - Громада) – це добровільне об’єднання жителів смт Стеблів, сіл Дацьки, Переможинці, Прутильці, Яблунівка, Нова Буда, Шендерівка, Хильки, Комарівка, Скрипчинці, Гута - Стеблівська, Сидорівка, що мають єдиний адміністративний центр в смт Стеблів та представницькі органи в кожному населеному пункті в особі старост.

До складу Громади входять громадяни України, іноземці, особи, без громадянства, внутрішньо переміщені особи( переселенці), що постійно проживають на її території і є платниками місцевих податків і зборів. Такі особи вважаються членами Громади.

Загальна кількість повнолітніх членів Громади, яка є визначальною при проведенні розрахунків кворуму на загальних зборах, слуханнях, засіданнях органів місцевого самоврядування, визначених у цьому Статуті, дорівнює кількості повнолітніх осіб, які зареєстровані та постійно проживають на території Громади.

Територіальна громада реалізовує своє право на самоврядування безпосередньо через участь її членів в референдумі та загальних зборах і через обрану Громадою селищну раду та селищного голову, старост.

Громада може прийняти рішення про об’єднання з іншими територіальними громадами та створення спільного органу управління об’єднаної територіальної громади у порядку, визначеному законодавством України. У такому випадку до спільного органу управління переходять ті самі повноваження, якими наділені селищна рада та селищний голова, а повноваження голови – до голови об’єднаної громади, за виключенням тих повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів Громади.

Громада може передавати повноваження у сфері своєї виключної компетенції представницькому органу місцевого самоврядування, а також повертати вказані повноваження, виключно за рішеннями Загальних зборів членів Громади, яке ухвалюється відповідно до положень цього Статуту простою більшістю голосів від присутніх на зборах.

У випадку порушення положень Статуту Громади, а також норм чинного законодавства, що регулюють відносини добровільного об’єднання територіальних громад, кожна громада на Загальних зборах членів територіальної громади (далі по тексту - Загальні збори) може прийняти рішення про вихід з об’єднаної громади. Вказане рішення виноситься на місцевий референдум для його затвердження або у інший спосіб визначений законодавством України та цим Статутом.

Громада може вийти з об’єднаної громади без погодження інших громад, що входять в об’єднання.

Пріоритети розвитку Громади щорічно визначаються під час затвердження бюджету селищною радою з дотриманням процедури погодження із представниками Громади.

 

Стаття 2. Територія громади

Адміністративний центр Громади знаходиться у смт Стеблів, вул. Партизанська, 4, Черкаської області, Корсунь-Шевченківського району та займає площу 22539 кв.км.

Межі Громади описує карта масштабом 1:100 000, що знаходитьсяку №1

Стаття 3. Офіційні символи

Герб Громади розробляється селищною радою та затверджується на Загальних зборах Громади або місцевим референдумом. 

Порядок використання символіки Громади визначається Положенням, яке затверджується рішенням селищної ради.

У випадку об’єднання з іншими територіальними громадами, символіка Громади використовується на території Громади разом із символікою об’єднаної територіальної громади.

Селищна рада чи її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України із найменуванням Громади.

На будинку, де працює місцева рада та її виконавчі органи, підіймається Державний Прапор України.

 

Стаття 4. Святкові дні та пам'ятні дати

Святкування Громадою Дня села, селища, видатних подій, державних та релігійних свят є основою злагоди, взаєморозуміння та підтримки членів Громади, збереження її історії та національних традицій і вирішується кожною громадою індивідуально на Загальних зборах.

 

Стаття 5. Звання і відзнаки

Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток за рішенням Загальних зборів Громади може бути присвоєно звання «Почесний громадянин Стеблівської об’єднаної територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов'язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Стеблівської об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням селищної ради.

Члени Громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням селищної ради.

 

Стаття 6. Адміністративно-територіальний устрій

До складу території Громади можуть входити утворення з особливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, території, що використовуються для забезпечення ведення сільського господарства, соціально-економічного, наукового, спортивного, культурного розвитку, та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється рішенням селищної ради з обов’язковим обговоренням цього питання на Загальних зборах Громади, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

 

Стаття 7. Належне інформування та право територіальної громади на інформацію

Члени Громади мають право на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Про всі рішення, які прийняті органами місцевого самоврядування та інші документи, повідомлення, оголошення, які стосуються прав та інтересів Громади, підлягають оприлюдненню на веб-сайті Громади та в друкованому вигляді для доведення їх до відома членів Громади.

Матеріали, вказані у частині другій цієї статті, у друкованому вигляді повинні розміщуватися на будівлях органів місцевого самоврядування, в тому числі, але не виключно, на приміщеннях селищної ради, будинків культури, амбулаторій або фельдшерсько - акушерських пунктів, шкіл, дитячого садочка, на дошках оголошень, а також опубліковані в районній газеті, озвучені на радіомовленні та на веб-сайті Громади чи/та органу місцевого самоврядування.

Текст таких документів, повідомлень, оголошень повинен бути сформований:

 • не менше ніж 14 розміром шрифту;
 • заголовок не менше, ніж 22 розміром шрифту;
 • дата, час та місце (якщо проводяться громадські слухання, загальні збори чи інші зібрання) вказуються у правій верхній частині оголошення не менше, ніж 28 розміром шрифту у форматі: дата (число, прописом місяць, числом рік), день тижня, числом час початку зібрання, повна назва місця проведення зібрання;

українською мовою, чорного кольору на білому папері формату не менше А4.

 

РОЗДІЛ II

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 8. Система місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування здійснюється Громадою в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через місцеву раду та її виконавчі органи.

Система місцевого самоврядування включає:

 • територіальну громаду;
 • селищну раду;
 • селищного голову;
 • виконавчі органи селищної ради;
 • старосту;
 • районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селища;
 • органи самоорганізації населення.

Обмеження прав територіальної громади можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України.

 

Стаття 9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування складають:

- Статут об’єднаної територіальної громади;

- рішення Загальних зборів членів територіальної громади або їх представників;

- рішення місцевого референдуму (яке не підлягає затвердженню селищною радою);

- рішення селищної ради;

- розпорядження селищного голови;

- рішення виконавчого комітету селищної ради;

- доручення старости;

- інші рішення, визначені законодавством та цим Статутом;

- акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

Порядок та процедура прийняття актів органів місцевого самоврядування визначається цим Статутом, законами України та окремими положеннями про ці акти.

Рішення органу місцевого самоврядування територіальної громади набувають чинності і є обов’язковими до виконання лише після їх опублікування у місцевих засобах масової інформації та/або на веб-сайті Громади, не пізніше як через 10 діб з дня їх прийняття.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті згідно з чинним законодавством, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об'єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах, визначених законом.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку, або уповноваженими органами і посадовими особами виконавчої влади, якщо це визначено в законі.

Рішення, прийняті Загальними зборами в межах наданої їм Конституцією та законами України та цим Статутом компетенції, щодо вирішення питань місцевого значення, а також рішень які прийняті на місцевому референдумі, є рішеннями прямої дії, обов'язковими для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об'єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах визначених законом.

Рішення Загальними зборами приймається звичайним кворумом. Рішення селищною радою приймається шляхом голосування( таємним чи поіменним) більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Рішення Загальних зборів Громади та місцевого референдуму підлягають негайному виконанню. Виконання рішень забезпечується головою, старостою, або виконавчим комітетом селищної ради об’єднаної Громади, якщо було прийнято рішення про об’єднання територіальних громад. Рішення селищної ради, розпорядження голови селищної ради, рішення виконавчого комітету ради чи доручення старости може бути зупинено рішенням Загальних зборів або місцевого референдуму кожною об’єднаною громадою, якщо порушено права даної громади або нехтується думка громади при вирішенні питань, які підлягають громадському обговоренню.

Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність, передбачену законодавством та цим Статутом.

 

 

Стаття 10. Селищна рада

Селищна рада, утворена внаслідок добровільного об′єднання, є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну Громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України, цим Статутом.

Порядок формування, компетенція і організація діяльності ради визначаються Конституцією України, законами України, а також цим Статутом.

Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється радою. Питання чисельності працівників, штатний розклад, порядок їх роботи, а також розмір заробітної плати затверджується сесією селищної ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Стаття 11. Селищний голова

Селищний голова (далі по тексту - Голова) є головною посадовою особою Громади та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Голова головує на засіданнях селищної ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.

Голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Громадою, відповідальним перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом селищної ради повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним органам виконавчої влади.

Повноваження та функції Голови визначаються в законі та цьому Статуті.

Повноваження Голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до селищної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті;

7) у разі прийняття рішення Загальними зборами про висловлення недовіри Голові та прийняття відповідного рішення селищною радою або за рішенням місцевого референдуму, що має пряму дію;

8) за рішенням місцевої ради;

За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій Голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного Голови може порушуватись перед Верховною Радою України селищною радою. У разі дострокового припинення повноважень Голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються відповідно до закону.

 

Стаття 12. Виконавчий комітет селищної  ради

Виконавчий комітет селищної ради об′єднаної територіальної громади (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень.

Селищна рада за пропозицією Голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету селищної ради.

Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі відповідно Голови, заступника (заступників) Голови, секретаря виконавчого комітету, а також представників організацій та установ Громади усіх форм власності, старост.

Повноваження, функції та порядок діяльності виконавчого комітету встановлюється законом та цим Статутом.

 

Стаття 13. Староста

Відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", староста обирається в населених пунктах, які не є адміністративним центром об’єднаної громади. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування. Староста обирається таємним голосуванням членами територіальної громади кожного населеного пункту, що входять в Громаду крім смт. Стеблів.

Старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Повноваження старости:

1) представляє інтереси жителів Громади у виконавчих органах селищної ради та є членом її виконавчого комітету;

2) сприяє жителям Громади у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування об’єднаної громади;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету об’єднаної територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села або Громади;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної  ради з питань діяльності на території відповідного села виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) староста має доступ до всієї інформації, пов’язаної із діяльністю Громади, об’єднаної територіальної громади. Рада об’єднаної територіальної громади може делегувати старості будь-які повноваження пов’язані із територіальною громадою, яку він представляє;

6) староста має право пропонувати внесення змін до бюджету об’єднаної територіальної громади;

7) може подавати до виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади питання про необхідність проведення інвентаризації землі територіальної громади, яку він представляє;

8) здійснює інші повноваження, визначені Положенням про старосту.

Положення про старосту затверджується селищною радою Стеблівської об’єднаної територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Староста обирається в порядку, визначеному законом та цим Статутом.

Староста має право на організацію проведення Загальних зборів громади, яку він представляє по власній ініціативі або ініціативної групи жителів відповідної громади у кількості 20 осіб.

Староста є членом виконавчого комітету селищної ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

Повноваження старости можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень чи здійснив корупційне діяння, припинив своє членство у Громаді через зміну місця проживання. Повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму, рішенням Загальних зборів, яке подається до селищної ради об’єднаної територіальної громади, яка звільняє старосту та обирає нового, відповідно до положень закону та цього Статуту.

 

Стаття 14. Інші виконавчі органи місцевої ради

Селищна рада або Загальні збори членів територіальної в межах затверджених нею структури і штатів можуть створювати інші виконавчі органи.

Виконавчі органи місцевої ради є підзвітними і підконтрольними Громаді, селищній раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і Голові.

Керівники інших виконавчих органів селищної ради призначаються на посаду і звільняються з посади Головою або Загальними зборами, або шляхом висловлення йому недовіри у порядку висловлення недовіри, визначеному законодавством. Положення про інші виконавчі органи селищної ради затверджується селищною радою.

 

Стаття 15. Система органів самоорганізації населення

Органи самоорганізації населення (далі – ОСН) створюються жителями Громади, які проживають на відповідній території ОСН створюються за територіальною ознакою та за ініціативою її жителів.

ОСН діють згідно законодавства України, цього Статуту, розпоряджень Голови, виданих у межах своїх повноважень, рішень селищної ради та її виконавчого органу, рішень Загальних зборів та положення про цей орган.

Обирати та бути обраними до ОСН можуть члени Громади, які проживають на відповідній території та яким виповнилося 18 років.

Селищна рада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші ОСН і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

З ініціативою про створення ОСН до селищної ради можуть звернутися збори жителів за місцем проживання за умови, якщо у них брало участь не менше половини жителів відповідної території, що мають право голосу.

На зборах жителів за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів- учасників зборів у відповідній селищній раді.

Рішення зборів приймається більшістю голосів їх учасників.

Ініціативна група подає до селищної ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створення органу самоорганізації населення, а також список учасників зборів жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів жителів.

ОСН вважається створеним після прийняття рішення селищною радою про дозвіл на створення ОСН та оприлюднення цього рішення відповідно до вимог статті 7 цього Статуту. У рішенні ради про надання дозволу на створення ОСН обов’язково зазначається його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

Селищна рада може відмовити у наданні дозволу на створення ОСН, якщо ініціювання створення органу було здійснено з порушенням вимог, встановлених законодавством.

Повноваження, які може мати ОСН:

1) представництво інтересів ОСН та її членів у селищній раді та її органах, в місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяння реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування;

3) внесення до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку та проекту місцевого бюджету пропозицій;

4) організація участі населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами;

5) організація населення на здійснення заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійних лих, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснення контролю за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт у жилих будинках;

7) організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внесення пропозицій з цих питань до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, інших установ, підприємств, організацій;

8) організація громадського обговорення всіх питань, що стосуються поточних та перспективних планів життя Громади, а також планів забудови.

Селищна рада може на підставі окремого договору чи рішення про надання дозволу, наділяти орган самоорганізації населення частиною власних повноважень, а також повноважень своїх виконавчих органів з одночасною передачею йому відповідних коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, зокрема, делеговані повноваження ОСН:

1) укладення договорів на виконання робіт по ремонту будинків та благоустрою території згідно з планом соціально-культурного розвитку територіальної громади та фінансових ресурсів, виділених місцевою радою для виконання цих повноважень;

2) організація культурних, спортивних, навчальних та масових заходів для населення відповідно до планів роботи з населенням на відповідній території, витрати на які передбачені у бюджеті територіальної громади;

3) надання допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за місцем їх проживання за рахунок отримання та розподілу коштів, передбачених на такі цілі у відповідних місцевих бюджетах;

4) надання погодження на виділення земельних ділянок під будівництво, або інших цілей на їх території на підставі громадських обговорень.

Селищна рада та її виконавчі органи здійснюють контроль за реалізацією делегованих ОСН повноважень та використанням переданих йому коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів.

 

Стаття 16. Матеріальна і фінансова основа органу самоорганізації населення

Матеріальною і фінансовою основою у діяльності ОСН є рухоме і нерухоме майно, кошти селищного бюджету, інші кошти. Фінансовою основою діяльності ОСН є:

1) кошти селищного бюджету, які надаються йому для здійснення власних та делегованих повноважень;

2) добровільні внески фізичних та юридичних осіб;

3) інші надходження, не заборонені законодавством.

ОСН самостійно використовує власні фінансові ресурси, у тому числі отримані із селищного бюджету на цілі та у межах, визначених селищною радою.

Кошти на реалізацію власних та делегованих повноважень ОСН окремо закладаються кожного року при прийнятті селищного бюджету.

Матеріальною основою діяльності ОСН є майно:

1) передане йому селищною радою у оперативне управління;

2) надане ОСН з інших джерел, не заборонених законом та придбане чи створене ОСН за власні кошти.

 

Стаття 17. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення

Повноваження ОСН припиняються достроково у разі:

1) невиконання рішень селищної ради, її виконавчого комітету або невиконання своїх повноважень;

2) невиконання рішень зборів жителів за місцем проживання, саморозпуску.

3) порушення норм Конституції та законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.

Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, сіл чи селищ у межах яких вони діють, якщо перебудова пов′язана із відселенням(переселенням) жителів, які брали участь у зборах, що заснували цей орган.

Рішення про дострокове припинення повноважень ОСН приймається селищною радою, яка дала дозвіл на його утворення.

 

 

РОЗДІЛ III

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА УЧАСТЬ

У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

 

Стаття 18. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

Члени Громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування.

Формами участі членів Громади в місцевому самоврядуванні є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

 •  загальні збори членів територіальної громади;

- місцеві ініціативи;

- громадські слухання;

- інші форми участі у місцевому самоврядуванні, визначені законодавством та цим Статутом.

Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 

Стаття 19. Місцеві вибори

Місцеві вибори - це обрання депутатів селищної ради, селищного голови, старост на основі гарантованого Конституцією України та законами України загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок місцевих виборів встановлюється окремим законом.

 

Стаття 20. Місцевий референдум

Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування.

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про місцевий референдуми та цим Статутом.

За рішенням місцевого референдуму можуть бути достроково припинені повноваження відповідно селищної ради або/та її Голови, відповідно до Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні».

За рішенням місцевого референдуму може бути скасоване рішення органу місцевого самоврядування.

За рішенням місцевого референдуму, громада може вийти зі складу об’єднаної територіальної громади.

Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів визначається селищною радою та законом про місцевий референдум.

Усі питання та рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації у порядку та у строки, визначені законом та статтею 7 цього Статуту.

 

Стаття 21. Загальні положення про загальні збори членів територіальної громади

У роботі Загальних зборів беруть участь члени Громади, які досягли повноліття та проживають на території Громади.

У роботі Загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь селищний голова, староста, народні депутати України, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян, установ, організацій та підприємств, якщо питання стосуються їх прав та інтересів.

Загальні збори скликає селищний голова, староста за власною ініціативою, за ініціативою депутатів селищної ради, за ініціативою органу самоорганізації населення або ініціативою не менше 50 членів територіальної громади, що проживають на відповідній території. Загальні збори скликаються не пізніше ніж через 30 днів після внесення ініціативи.

У випадку, якщо члени територіальної громади звернулися до селищного голови, старости чи селищної ради, з проханням скликати загальні збори, то організаційну підготовку таких зборів здійснює селищний голова або староста. Ініціатори зборів можуть також їх організувати самостійно.

В рішенні про скликання Загальних зборів вказується перелік посадовців місцевого самоврядування та органів державної влади, яких Громада запрошує на Загальні збори, та з приводу якого питання хоче їх заслухати, проект порядку денного Загальних зборів.

Службовці органів місцевого самоврядування зобов’язані бути присутніми та виступити із необхідною інформацією чи звітом на Загальних зборах. У випадку порушення цієї вимоги селищна рада чи її Голова в межах своєї компетенції можуть притягнути особу, яка порушила вимоги цієї статті, до дисциплінарної відповідальності шляхом винесення догани чи звільнення, або іншої відповідальності що передбачена законом. Скарга територіальної громади про порушення порядку участі посадових осіб та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування на Загальних зборах, в обов’язковому порядку розглядається на найближчому засіданні селищної ради.

Рішення про скликання Загальних зборів доводиться до відома членів Громади в порядку статті 7 цього Статуту, не пізніше як за десять днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, порядку денного та детального переліку питань, які передбачається винести на обговорення зборів. Процедура вважається дотриманою тільки за умови підтвердженням публікації рішення про скликання Загальних зборів у місцевих засобах масової інформації (далі – ЗМІ).

Правомочність Загальних зборів встановлюється перед розглядом питань порядку денного шляхом встановлення кількості присутніх згідно реєстраційних листів.

Для встановлення правомочності зборів формується комісія у складі не менше п’яти осіб з числа членів територіальної громади. В реєстраційному листку повинно міститися прізвище, ім’я та по батькові особи, адреса проживання, дані паспорта чи іншого документу що посвідчує особу та особистий підпис.

У випадку, якщо учасниками зборів є представники, то для встановлення кворуму надаються оригінали підписних листків, де має бути зазначено на кожній сторінці прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані представника, дата, час, місце та перелік питань загальних зборів, на які йому делеговане право голосу, а також та прізвище, ім’я та по-батькові особи, адреса проживання, дані паспорта, чи іншого документу що посвідчує особу та особистий підпис особи, яка делегує свій голос представникові. Кожна сторінка підписного листка має бути пронумерована, а підписні листки прошиті. Представник може представляти необмежену кількість членів територіальної громади.  На Загальних зборах головує особа, яка обирається Загальними зборами.

Під час проведення Загальних зборів обов’язково ведеться протокол Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальних зборів обирається секретар Загальних зборів. Протокол підписується головою і секретарем Загальних зборів. До протоколу додається реєстраційний листок учасників Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів затверджується за поданням органу, який їх скликав.

Загальні збори приймають рішення з розглянутих питань. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим або таємним голосуванням. Всі рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на них учасників.

У випадку таємного голосування, процедура проведення таємного голосування відбувається із використанням скриньок та бюлетенів, які надаються кожному учаснику загальних зборів під підпис.

Кожна скринька для голосування опечатується контрольною стрічкою із підписами голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються час вкидання контрольного листа до скриньки, підписи голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму процедуру. Після скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення скриньки на відведене для неї місце приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Скринька розміщується у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору учасників Загальних зборів та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування відповідно до вимог цього Статуту.

Рішення Загальних зборів підписується головою та секретарем зборів і набуває законної сили після його публікації в місцевих ЗМІ. На селищного голову, старосту, покладається обов’язок забезпечити опублікування, обліку та зберігання усіх оригіналів рішень, надання з них витягів та ознайомлення із ними на вимогу членів Громади.

Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням Загальних зборів, здійснюються за рахунок селищного бюджету, за рахунок добровільних внесків, або за рахунок осіб, які ініціюють їх скликання.

Рішення Загальних зборів є обов’язковим до виконання органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, іншими особами, яких ці рішення стосуються, якщо воно не суперечить чинному законодавству.

Загальні збори мають право звертатися з пропозиціями до селищної ради, інших органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний термін про результати розгляду.

Підписний лист на підтримку ініціативи проведення загальних зборів громадян за місцем проживання представлений у Додатку №1 до цього Статуту.

 

Стаття 22.Кворум при проведенні Загальних зборів членів територіальної громади

Звичайний кворум при проведенні Загальних зборів членів Громади становить 10 і більше відсотків від загальної кількості повнолітніх членів Громади, яка визначається відповідно до частини другої статті 1 цього Статуту.

Особливий кворум при проведенні Загальних зборів членів Громади становить 20 і більше відсотків від загальної кількості повнолітніх членів територіальної громади, яка визначається відповідно до частини другої статті 1 цього Статуту

 

Стаття 23. Компетенція Загальних зборів членів територіальної громади з особливим кворумом

До виключної компетенції Загальних зборів Громади, при якому необхідне дотримання вимоги про особливий кворум відповідно до частини 2 статті 22 цього Статуту, належить:

- зупинення дії, скасування рішення органу місцевого самоврядування, яке стосується прав, обов’язків та інтересів Громади;

 • прийняття та внесення змін до цього Статуту;
 • питання адміністративно-територіального устрою Громади, передбачених законодавством;прийняття рішення про вихід з об’єднаної територіальної громади і від’єднання в межах території Громади. Таке рішення має бути підтверджене проведенням місцевого референдуму, що ініціюється за рішенням таких Загальних зборів.

Також Загальні збори з особливим кворумом можуть розглядати будь-які питання місцевого самоврядування, які не віднесені до їх виключної компетенції, зокрема:

- створення необхідних для функціонування Громади інших органів місцевого самоврядування, інспекцій чи спеціально уповноважених осіб;

- розгляд будь-яких інших визначених Загальними зборами питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, в межах Конституції та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям.

 

Стаття 24. Компетенція Загальних зборів з звичайним кворумом членів територіальної громади

До виключної компетенції Загальних зборів членів територіальної громади, при дотриманням вимог звичайного кворуму відповідно до частини 1 статті 22 цього Статуту належить:

- вирішення будь-яких питань про виділення, передачу в оренду об’єктів права власності, користування Громади, будь-які інші форми відчуження земельних ділянок площею понад 2 га та об’єктів комунальної власності площею 1000 м. кв., які знаходяться у власності, розпорядженні органу місцевого самоврядування;

 • вирішення будь-яких питань про забудову у центральній та/чи історичній частині села та селища;
 • затвердження за поданням селищної ради  переліку об'єктів комунальної власності, які не можуть бути відчужені у будь-якій спосіб без рішення Громади;
 • затвердження рішень селищної ради про відчуження об'єктів, включених до переліку об'єктів комунальної власності, які не можуть бути відчужені у будь-якій спосіб без рішення Громади;

- вирішення будь-яких питань про дозвіл на оренду водойм, лісових ділянок, комунального майна площею 100  м. кв., що знаходяться в управлінні органів місцевого самоврядування;

- надання дозволу на використання природних ресурсів місцевого значення (водних ресурсів, землі, надр, лісів, корисних копалин місцевого значення тощо), що знаходяться на території Громади;

- вирішення будь-яких питань про встановлення місцевих податків і зборів, їх розмірів, порядок стягнення та категорій осіб, яким можуть надаватися пільги, порядок надання таких пільг, у межах визначених законом;

- вирішення будь-яких питань про відзначення місцевих свят та урочистостей, присвоєння звання «Почесний громадянин Стеблівської об’єднаної територіальної громади», нагородження Почесними грамотами та Подяками, розробки та затвердження власної символіки: прапору, гербу, гімну;

 • затвердження проекту генерального плану села/селища та змін до нього, детальних планів території;
 • вирішення будь-яких питань про будівництво електромереж та газових мереж на території Громади;
 • затвердження рішень селищної ради про надання у довгострокову концесію об'єктів комунальної власності;
 • вирішення будь-яких питань про здійснення діяльності бюджетоутворюючих підприємств, установ, організацій на території Громади, форми їх звітності та контролю за їх діяльністю;
 • погодження створення на території Громади чи поблизу неї нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити якість, умови життя Громади і підвищити ризик техногенних аварій на території Громади, зумовити виникнення шкідливих для здоров’я членів Громади факторів або які вимагають проведення незалежної екологічної експертизи для з’ясування їх екологічної небезпеки;
 • затвердження, зміни символіки Громади;
 • висування кандидатури на посаду старости Громади та висловлення йому недовіри;

Також, до компетенції Загальних зборів без виключної компетенції належить:

- обговорення проектів рішень селищної ради та їх органів з найважливіших питань суспільного життя;

- внесення пропозицій з питань порядку денного сесій селищної ради та її органів;

- заслуховування звіту Голови, посадових осіб місцевого самоврядування, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Громади, порушення в разі необхідності перед відповідними органами питання про притягнення їх до відповідальності;

- інформування населення про прийняті селищною радою та її виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про хід виконання законодавства з питань, що стосується інтересів Громади;

 • утворення ОСН, затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) ОСН, а також про зміну їх керівництва;
 • визначення та делегування кандидатів до Конкурсної комісії, які призначаються Загальними зборами Громади;

- розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям членів Громади, внесення відповідних пропозицій на розгляд селищної ради та її органів;

- розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, скверів, парків, внесення пропозицій з цих питань;

- обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій;

- заслуховування інформації виконавчих органів місцевої ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації на території Громади і стан навколишнього природного середовища території Громади, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

- розгляд питань про внесення на розгляд селищної ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

- розгляд питань про утворення ініціативних груп Всеукраїнського і місцевих референдумів;

 • вирішення інших питань, що стосуються інтересів Громади.

 

Стаття 25. Місцеві ініціативи

Члени Громади мають право ініціювати розгляд селищною радою будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання органів місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива - це проект рішення селищної ради, що виносять на її затвердження члени Громади.

З місцевою ініціативою до селищної ради можуть звернутись ініціативні групи, сформовані з членів Громади чисельністю не менше ста членів.

Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до селищної ради в письмовому вигляді та оформлюється як проект рішення селищної ради і повинна містити супровідну записку, де вказано про запропоновані до прийняття чи обговорення рішення, обґрунтування необхідності їх прийняття та прогнозовані наслідки їх прийняття. До проекту рішення додається лист – додаток із підписами членів Громади, що підтримують цю ініціативу. Такий лист-додаток оформлюється як Підписний лист, що визначений у статті 21 цього Статуту(додаток 1) .

Селищна рада розглядає питання, внесені в порядку місцевої ініціативи, на першому черговому пленарному засіданні селищної ради з обов'язковою участю членів ініціативної групи або їх уповноважених представників.

Рішення, що прийняті сеищною радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома Громади не пізніше, ніж через 25 днів після прийняття рішень, шляхом публікації в місцевих ЗМІ.

 Підписний лист на підтримку ініціативи проведення громадських слухань з питань  міститься в Додатку № 2 до цього Статуту.

 

Стаття 26. Громадські слухання

Громада має право проводити громадські слухання, що проводяться у формі зустрічей з депутатами селищної ради та посадовими особами органу місцевого самоврядування, під час яких члени Громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Основною метою проведення громадських слухань є реалізація прав членів кожної Громади на участь в обговоренні будь-яких питань, що стосуються прав та інтересів членів цієї Громади. 

Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік або за наявності рішення про проведення громадських слухань, яке приймається відповідно до цього Статуту. Громадські слухання ініціює селищний голова, староста за власною ініціативою, за ініціативою депутатів селищної ради, органу самоорганізації населення або за ініціативою не менше як п′ятдесяти членів територіальної громади, що проживають на відповідній території.

Громадські слухання скликаються не пізніше ніж через 30 днів після внесення ініціативи та її оприлюднення в порядку, визначеному статтею 7 цього Статуту.

У випадку, якщо члени Громади звернулися з проханням до селищного голови, старости чи селищної ради з проханням провести громадські слухання, то організаційну підготовку таких громадських слухань здійснює селищний голова або староста. Ініціатори громадських слухань можуть також їх організувати самостійно.

В рішенні про проведення громадських слухань вказується перелік посадовців місцевого самоврядування та органів державної влади, яких Громада запрошує на громадські слухання та з приводу якого питання хоче їх заслухати. Запрошені особи органів місцевого самоврядування зобов’язані бути присутніми та виступити із необхідною інформацією чи звітом на громадських слуханнях.

Рішення про проведення громадських слухань доводиться до відома членів територіальної громади в порядку, визначеному статтею 7 цього Статуту, не пізніше, ніж за десять днів до їх проведення із зазначенням часу та місця проведення, порядку денного та детального переліку питань, які передбачається винести на обговорення громадських слухань. Процедура вважається дотримана тільки при дотриманні вимог, визначених статтею 7 цього Статуту.

При проведенні громадських слухань обов’язково встановлюється кількість присутніх згідно реєстраційних листків. В реєстраційному листку повинно міститися прізвище, ім’я та по батькові особи, адреса її проживання, особистий підпис.

На громадських слуханнях головує особа, яка обирається із ініціаторів проведення таких слухань шляхом голосування простою більшістю голосів від присутніх на слуханнях.

Під час проведення громадських слухань обов’язково ведеться протокол громадських слухань. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар громадських слухань. Протокол підписується головою і секретарем громадських слухань. До протоколу додається реєстраційний листок – список учасників громадських слухань.

Порядок денний громадських слухань затверджується за поданням органу, особи (осіб), який (яка, які) їх скликав (скликала, скликали).

Громадські слухання приймають рішення з розглянутих питань. Рішення громадських слухань приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількості присутніх на них учасників.

Рішення громадських слухань підписується головою та секретарем громадських слухань і набуває законної сили після його публікації в місцевих ЗМІ. На селищного голову, старосту, покладається обов’язок забезпечити опублікування, обліку та зберігання усіх оригіналів рішень громадських слухань, надання з них витягів та ознайомлення із ними на вимогу членів Громади.

Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок селищного бюджету, за рахунок добровільних внесків або за рахунок осіб, які ініціюють їх скликання.

Рішення громадських слухань є обов’язковим до врахування органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці рішення стосуються, іншими особами, якщо воно не суперечить чинному законодавству. У разі відхилення пропозицій, які прийняті за результатами громадських слухань, така відмова повинна бути мотивована та винесена із посиланням на норми законодавства. Така відмова може бути оскаржена у порядку, визначеному законом для оскарження дій посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 Підписний лист на підтримку місцевої ініціативи міститься у Додатку №3 до цього Статуту.

 

РОЗДІЛ IV

ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 27. Власність громади

Стеблівська селищна рада є правонаступником прав та обов’язків Дацьківської, Шендерівської, Комарівської, Сидорівської сільських рад із дня набуття повноважень Стеблівською селищною радою, обраною Стеблівською селищною територіальною громадою, утвореною внаслідок добровільного об’єднання.

Громаді належить право власності та інші майнові права на рухоме і нерухоме майно, що належить до комунальної власності, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, водні ресурси та корисні копалини місцевого значення, що знаходяться на території Громади, підприємства, установи та організації комунальної власності, житловий фонд, нежитлові приміщення комунальної власності, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування, що діють на території Громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Спадщина, визнана судом відмерлою, переходить у власність Громади за місцем відкриття спадщини.

 

Стаття 28. Землі, водні, лісові ресурси та корисні копалини Громади

Громада самостійно розпоряджається землями, що перебувають у власності, користуванні, управлінні Громади.

Земля, що належить Громаді, визначається генеральним планом населеного пункту (населених пунктів). Громада здійснює управління, користування землями поза межами населеного пункту у випадках, визначених законом.

Землі, що належать Громаді в межах об’єднаної територіальної громади, визначаються відповідно до "Проекту формування території та встановлення меж Стеблівської об’єднаної територіальної громади".

Водні ресурси та корисні копалини місцевого значення, що розташовані на території Громади, в межах території, що визначена «Проектом формування території та встановлення меж Стеблівської об’єднаної територіальної громади» є власністю громади після створення законодавчих можливостей, переходять в управління територіальної громади.

Лісові ресурси, що знаходяться на території Громади, в межах території, що визначена «Проектом формування території та встановлення меж Стеблівської об’єднаної територіальної громади» є власністю Громади і після створення законодавчих можливостей, переходять в управління територіальної громади.

 

Стаття 29. Об'єкти права комунальної власності

Громада є власником об’єктів комунальної власності, а селищна рада від імені та в інтересах Громади відповідно до закону здійснює повноваження щодо управління, користування об'єктами права комунальної власності Громади в межах, визначених цим Статутом та законом.

Суб’єктами управління комунальною власністю Громади є відповідно до цього Статуту - Громада в особі своїх органів, безпосередньо селищної ради.

Виключні повноваження щодо володіння об’єктами комунальної власності Громади визначені у статтях 23 та 24 цього Статуту.

Здійснюючи повноваження щодо управління об’єктами власності Громади, селищна рада в порядку і межах, визначених чинним законодавством:

 • вносить пропозиції про прийняття або купівлю (придбання) у комунальну власність Громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, прав на них, для забезпечення потреб Громади;
 • забезпечує передачу (відчуження) об’єктів комунальної власності Громади з власності Громади у державну, приватну власність або спільну власність територіальних громад району чи області;
 • за рішенням ради здійснює відчуження майна та майнових прав комунальної власності Громади;
 • за рішенням ради приймає рішення про приватизацію майна, майнових прав комунальної власності Громади;
 • на підставі рішення ради приймає рішення щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ і організацій (їх структурних підрозділів), що належать Громаді, знаходяться в її користуванні, управлінні;
 • на підставі рішення ради у відповідності до вимог цього Статуту передає майно в оренду;
 • на підставі рішення ради надає згоду на передачу об’єктів з державної у спільну власність територіальних громаді;
 • на підставі рішення ради здійснює заходи із придбання майна до комунальної власності Громади;
 • на підставі рішення ради здійснює заходи із передачі під заставу об’єктів комунальної власності Громади;
 • на підставі рішення ради здійснює заходи із передачі нерухомого майна з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта власності територіальної громади;
 • на підставі рішення ради здійснює заходи із надання дозволу на проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень, що належать Громаді;
 • на підставі рішення ради здійснює заходи із визначення органів, уповноважених здійснювати оперативне управління об’єктами спільної власності територіальних громад, встановлення меж їх повноважень та передачу до сфери їх управління відповідних об’єктів комунальної власності Громади;
 •  на підставі рішення ради відповідно до цього Статуту визначає планування та впорядкування території місць поховання згідно із генеральними планами забудови відповідних населених пунктів та іншої містобудівної документації з дотриманням обов'язкових містобудівних, екологічних та санітарно-гігієнічних вимог;
 • на підставі рішення ради відповідно до цього Статуту визначає місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів, а також місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо для потреб Громади;

Здійснюючи повноваження щодо управління об’єктами власності Громади, селищний голова, в порядку і межах, визначених чинним законодавством:

 • скріплює підписом та печаткою статути (положення) підприємств, установ, організацій, що належать до власності територіальної громади, за умови, що тексти цих документів затверджені рішенням селищної ради;
 • здійснює заходи із юридичного оформлення передачі в оренду, постійне або тимчасове користування юридичним або фізичним особам об’єктів власності, користування, управління Громади після прийняття рішення Загальних зборів Громади;
 • затверджує акти про списання окремо визначеного рухомого (основних засобів) майна,
 • здійснює інші повноваження з управління власністю, доручені місцевою радою чи Громадою.

Громада в особі органів, визначених цим Статутом, крім вказаних у цьому Статуті прав, але не виключно, має право:

- на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових, соціально-культурних та інших потреб Громади;

- мати в користуванні, управлінні та власності об'єкти комунальної власності поза межами адміністративно-територіальної одиниці;

- інші повноваження, не заборонені законом та з урахуванням вимог цього Статуту.

Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються виключно на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

Майнові права Громади захищаються законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності Громади не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб'єктам права власності без рішення Загальних зборів Громади за винятком випадків, передбачених законом.

 

Стаття 30. Комунальні підприємства

Комунальними підприємствами вважаються підприємства, засновані на об’єктах власності, користування, управління Громади.

Селищна рада здійснює управління комунальним підприємством в межах, наданих їй повноважень та з урахуванням положень цього Статуту, зокрема:

 • приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) підприємств, установ і організацій, заснованих на об’єктах власності, користування, управління Громади на підставі рішення;
 • затверджує, вносить зміни до статутів (положень) підприємств, установ, організацій Громади, приймає рішення у зв’язку з порушенням статутів (положень) на підставі рішення;
 • погоджує питання щодо призначення керівника комунального підприємства на підставі рішення ради ;
 • приймає рішення про звільнення керівників підприємств, установ, організацій за власною ініціативою, на підставі рішення ради. У випадку, якщо рішення про звільнення керівника комунальної підприємства приймається на Загальних зборах Громади або за результатами місцевого референдуму, таке рішення не потребує узгодження селищної ради і виконується негайно;
 • затверджує тарифи та ціни на послуги, що реалізуються комунальними підприємствами, відповідно до статті 7 Статуту оприлюднює ці результати;
 • вживає заходів із списання окремо визначеного рухомого і нерухомого майна з балансу підприємств, установ, організацій комунальної власності Громади на підставі рішення;
 • визначає розмір відрахувань до селищного бюджету прибутку підприємств, установ та організацій комунальної власності на підставі рішення;
 • встановлює для підприємств, установ та організацій показники ефективності використання майна спільної власності, щорічно або за потреби заслуховує звіт керівника підприємства, установи та організації про результати виконання показників та згідно із статтею 7 Статуту оприлюднює ці результати;
 • на підставі рішення ради здійснює заходи із відчуження (зменшення розміру) земельної ділянки, яка перебуває у користуванні комунальних підприємств, установ та організацій, якщо це визначено Статутом;
 • здійснює інші, передбачені законодавством України та цим Статутом, повноваження щодо управління комунальними підприємствами , установами та організаціями, які не суперечать цьому Статуту.

Усі майнові операції, питання розподілу прибутків та процеси затвердження фінансових звітів підприємств, установ та організацій комунальної власності врегульовуються за рішенням місцевої ради, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

Комунальні підприємства зобов’язані оприлюднювати відповідно до статті 7 цього Статуту наступну інформацію:

- щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року фінансовий звіт та пояснювальну записку до нього;

- за 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню, проекти вказаних договорів;

- за 10 днів до подачі на затвердження селищної ради розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги, детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги та їх обґрунтування;

- щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат відповідно до нього, щомісячно інформацію про вакантні посади;

- щоквартально інформацію про кількість та вартість спожитих ресурсів, зокрема, теплової енергії, газу та електроенергії.

На веб-сайті Громади постійно має поновлюватися наступна інформація щодо комунальних підприємств, установ та організацій: назва; статут, статутний фонд; адреса; телефон;керівництво; перелік видів діяльності; вартість основних фондів; кількість працюючих та фонд заробітної плати; звіт про фінансові результати підприємства, установ та організацій (звіт про сукупний дохід) та баланс на останній звітний період; прибуток за останній звітний період у порівнянні з минулими періодами (3 роки); витрати, сплачені з селищного бюджету на утримання підприємства; плани підвищення ефективності діяльності підприємства на наступний рік; ключові показники ефективності для підприємства; договір з директором підприємства.

Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на Загальних зборах Громади та щоквартально селищній раді про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективного використання майна.

 

Стаття 31. Інвентаризаційна комісія

Рішенням селищної ради утворюється постійно діюча інвентаризаційна комісія.

За посадою членом Інвентаризаційної комісії є селищний голова або староста. Інших членів Інвентаризаційної комісії делегує селищна рада. Рішення про виключення члена з комісії приймається тим органом, який його призначав. 

Повноваження Інвентаризаційної комісії:

 • проведення інвентаризації об’єктів власності Громади;
 • контроль за обліком та реєстрацією відповідно до чинного законодавства та цього Статуту об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;
 • контроль за забезпеченням дотримання обов’язкового страхування об’єктів власності (об’єктів оренди);
 • контроль за цільовим використанням об’єктів комунальної власності, переданих на баланс, в оперативне управління, повне господарське відання;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності, контроль за ефективністю управління підприємствами комунальної власності, підприємствами різних форм власності з часткою (паями, акціями) комунальної власності;
 • контроль у сфері майнових відносин між орендодавцем та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності;
 • контроль за дотриманням умов договорів оренди, приватизацією та відчуженням майна Громади, об’єктів спільної власності;
 • інші повноваження контролю за розпорядженням власністю територіальної громади у відповідності до Конституції, законодавства України та цього Статуту.

Селищна рада, інші органи місцевого самоврядування для виконання  функцій Інвентаризаційної комісії, зобов’язані надати всю необхідну інформацію для роботи комісії та здійснювати її матеріально-технічне забезпечення.

 

Стаття 32. Інвентаризація власності територіальної громади

У випадку, якщо власність Громади не інвентаризована належним чином, в тому числі, у відповідності до вимог цього Статуту, Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності громади протягом одного року з моменту затвердження Статуту територіальної громади.

Звіт про хід проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи основних засобів та протоколи засідань Інвентаризаційної комісії оприлюднюються.

Про стан інвентаризації майна Громада повідомляється у належний спосіб відповідно до статті 7 цього Статуту.

Рішення про проведення інвентаризації земель чи інших об’єктів власності Громади, інвентаризація яких потребує додаткового фінансування, повинно прийматись разом із прийняттям бюджету Громади. При цьому, виділення бюджетних коштів для інвентаризації є першочерговими та пріоритетними після захищених статей витрат місцевого бюджету.

 

Стаття 33. Планування території Громади

Планування і забудова територій є діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає: 
1) прогнозування розвитку територій; 
2) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій з дотриманням вимог  цього Статуту; 
3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з дотриманням вимог  цього Статуту;
4) взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій з дотриманням вимог цього Статуту; 
5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів з дотриманням вимог цього Статуту; 
6) встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності з дотриманням вимог  цього Статуту; 
7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об'єктів; 
8) реконструкцію існуючої забудови та територій; 
9) збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об'єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень з дотриманням вимог цього Статуту; 
10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури з дотриманням вимог  цього Статуту; 
11) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
12) проведення моніторингу забудови; 
13) ведення містобудівного кадастру; 
14) здійснення контролю у сфері містобудування. 
Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях .
Головним та основоположним містобудівним документом Громади є Генеральний план сіл, селища. 
Генеральний план населеного пункту Громади (далі по тексту – Генеральний план) є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. На підставі затвердженого Генерального плану розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною Генерального плану.  
Послідовність виконання робіт з розроблення Генерального плану та  документації із землеустрою визначається будівельними нормами,  державними  стандартами і правилами та завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням  з розробником. 
У складі Генерального плану може розроблятися  план зонування території цього населеного пункту. План зонування території може розроблятися і як окрема містобудівна документація після затвердження Генерального плану. 
Виконавчий орган селищної ради, старости є замовниками і організовують розроблення, внесення змін та подання генерального плану на розгляд селищної ради для затвердження, якому передує затвердження проекту Генерального плану на Загальних зборах Громади. 
Рішення про розроблення Генерального плану приймає селищна рада. 
При вирішенні відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого  майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.
Строк дії Генерального плану не обмежується. Зміни до Генерального плану можуть вноситися не частіше ніж один раз на п'ять років. 
Такі зміни вносяться селищною радою. Питання про дострокове внесення змін до генерального плану може порушуватися за результатами Загальних зборів Громади, перед відповідною селищною радою. У разі виникнення державної необхідності рішення щодо доцільності внесення змін до Генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України. 
Генеральні плани та зміни до них розглядаються і затверджуються селищною радою.
Матеріали Генерального плану не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів Генерального плану забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайтах органів місцевого самоврядування.

 

РОЗДІЛ V

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 34. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед Громадою, які періодично, але не менше як два рази на рік інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед Громадою про свою діяльність.

Громада в будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України, закони України чи положення цього Статуту, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень або вчиняють корупційні діяння.

Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Громада може висловити недовіру селищному голові, старості чи будь-якому представнику органів місцевого самоврядування, більшістю голосів на Загальних зборах або за результатом місцевого референдуму.

У випадку висловлення недовіри селищному голові, селищна рада зобов’язана розглянути питання про недовіру на наступному засіданні сесії селищної ради .

У випадку висловлення Громадою недовіри будь-якій особі органу місцевого самоврядування на Загальних зборах Громади, селищна рада зобов’язана розглянути питання про дострокове припинення її повноважень на наступному засіданні сесії селищної ради.

У випадку висловлення недовіри старості селищна рада на своєму засіданні приймає рішення про звільнення такого старости та призначення нового за процедурою, що визначена законодавством України та цим Статутом.

 

Стаття 35. Інспекції контролю територіальної громади

Для контролю за екологічною ситуацією на території Громади та контролю за станом доріг і перевезень в межах Громади можуть створюватися Екологічна та Транспортна інспекції громадського контролю Громади.

Рішення про створення інспекцій приймається селищною радою. Інспекції є підзвітними та підконтрольними селищній раді і звітують про виконання своїх повноважень перед Загальними Зборами 1 раз на рік, або на вимогу Загальних зборів у визначений ними час та спосіб.

Членами інспекцій можуть бути члени Громади, які досягли 18 років, мають спеціальні знання чи освіту для вирішення екологічних чи транспортних питань, відповідно до профілю інспекції або є журналістами чи мають юридичну. економічну освіту.

Діяльність інспекції регулюється Положенням про інспекцію, що приймається одночасно з рішенням про її створення і має відповідати законодавству України.

Рішення про затвердження кількісного, персонального складу інспекцій та повноваження їх членів оприлюднюється в порядку, визначеному  статтею7 цього Статуту.

 

РОЗДІЛ VІ

ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 36 Планування фінансових ресурсів

З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування та закладення чітких бюджетних орієнтирів, органи місцевого самоврядування запроваджують систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток Громади протягом п'яти років.

Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та надходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках. Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчими органами селищної ради. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку Громади.

 

Стаття 37 Утворення цільових фондів

Селищна рада може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного бюджету Стеблівської об′єднаної територіальної громади.

Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується селищною радою.

 

Стаття 38. Місцеві податки і збори

Селищна рада відповідно до закону та із урахуванням вимог цього Статуту встановлює місцеві податки і збори.

Місцеві податки і збори зараховуються до селищного бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Стаття 39. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах

Селищна рада відповідно до законодавства може отримувати кредити в банківських установах.

Селищна рада відповідно до чинного законодавства може отримувати позики з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року.

 

РОЗДІЛ VІІ

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

 

Стаття 40. Загальні засади формування бюджету 

Селищна рада самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідний селищний бюджет з урахуванням вимог Закону.

Самостійність селищного бюджету гарантується власними та закріпленими за ними на постійній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів селищного бюджету відповідно до закону.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання селищного бюджету не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Селищна рада приймає бюджет на кожний календарний рік.

Селищний бюджет включає в себе бюджетний план, в якому наводиться загальна сума:

- надходжень і видатків протягом року;

- запланованих кредитів під інвестиції та заходи щодо залучення інвестицій;

- повноважень виконавчого комітету селищної ради на укладання договорів (зобов'язань), унаслідок яких у наступні роки доведеться вдаватися до додаткових витрат на інвестиції та фінансування заходів щодо їх залучення.

До закінчення року зміни до бюджету можуть вноситися лише у формі рішення селищної ради .

 

Стаття 41. Видатки місцевих бюджетів

Видатки, які здійснюються селищною радою на потреби Громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються селищним бюджетом цієї Громади.

Селищна рада та її виконавчі органи самостійно розпоряФото без описуджаються коштами селищного бюджету, визначають напрями їх використання із урахуванням вимог законодавства.

У видатковій частині селищного бюджету окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку, пов'язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних з розширеним відтворенням.

При розподілі коштів бюджету розвитку після об’єднання територіальних громад, перелік об'єктів, на які будуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку (в тому числі, на інвентаризацію земель), формується виконавчим комітетом об’єднаної територіальної громади при обов’язковій участі старости тієї громади, на території якої знаходяться відповідні об’єкти. Старости можуть подавати до виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади перелік об’єктів, на які можуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку.

Видатки селищного бюджету поділяються на дві частини: видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

 

Стаття 42. Звіт про виконання бюджету

Селищна рада зобов’язана щоквартально звітувати про виконання бюджету, розкриваючи деталізацію видаткової частини. Квартальний звіт про виконання бюджету оприлюднюється відповідно до статті 7 цього Статуту.

Звіт про виконання бюджету складається протягом 3 місяців після закінчення бюджетного року.

Селищна  рада має затвердити звіт про виконання бюджету.

Рішення селищної ради про затвердження звіту про виконання бюджету оприлюднюється у порядку, визначеному статтею 7 цього Статуту.

 

Стаття 43. Пільги, гарантії, порядок їх встановлення і зняття

На території Громади надаються всі пільги і компенсації, передбачені законодавством України та рішенням органу місцевого самоврядування.

Розміри, порядок установлення додаткових пільг і гарантій та їх зняття визначаються рішеннями органу місцевого самоврядування у межах компетенції.

Пільги можуть передбачати: безкоштовне користування послугами, одержання гарантій.

Селищна рада з урахування вимог цього Статуту може встановлювати наступні пільги:

Визначати перелік об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, з об’єктами, які не є об’єктом оподаткування, зокрема:

 • житловою нерухомістю, непридатною для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, що визнана такою згідно з рішенням селищної ради;
 • об'єктами нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять діяльність у малих архітектурних формах та на ринках;
 • будівлями промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 • будівлями, спорудами сільськогосподарських товаровиробників, призначеними для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 • об'єктами житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, розміри житлової нерухомості, на яку застосовуються пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Так, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

 • для квартири/квартир незалежно від кількості – на 60 кв. метрів;
 • для житлового будинку/будинків незалежно від кількості – на 120 кв. метрів;
 • для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

3. Встановлювати пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об′єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості для фізичних осіб визначаються залежно від майна, яке є об′єктом оподаткування.

4. Встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

До 25 грудня року, що передує звітному, орган місцевого самоврядування подає контролюючому органу рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та /або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

5. Інші пільги, що надаються громадянам, визначені законодавством України.

Селищна рада повинна щороку в порядку, визначеному статтею 7 цього Статуту, інформувати членів Громади про розмір встановлених пільг та об’єкти оподаткування, на які вони встановлюються.

 

РОЗДІЛ VІІІ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ТЕРИТОРАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

 

Стаття 44. Принципи антикорупційної політики Громади

Громада, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності дотримуються наступних антикорупційних принципів:

 •  прозорість - система відкритості даних, які дозволяються забезпечити вільний доступ до ресурсів Громади та контроль за їх використанням;
 •  підзвітність – принцип, що передбачає, що органи влади інформують членів Громади, звітуються перед ними та є підконтрольними Громаді
 •  доброчесність –  позитивне розуміння невідворотності покарання та суспільного осуду за вчинення корупційного правопорушення; дерегуляція - принцип, який визначає, що спрощення процедур та позбавлення чиновників невластивих повноважень є основою для руйнування корупційної складової у діяльності органів управління
 •  участь громадян у прийнятті рішень - принцип, який визначає, що кожен громадянин має право і гарантовану можливість безпосередньо брати участь у формуванні, виконанні та звітуванні щодо місцевої політики.

 

Стаття 45. Відкриті кадрові конкурси

Кандидати на керівні посади в органах місцевого самоврядування та їх виконавчих органах, керівники комунальних підприємств, керівник муніципальної поліції призначаються за результатами відкритих кадрових конкурсів.

Керівники шкіл, будинків культури, дитячих садочків, призначаються за результатами консультацій з батьківськими комітетами, які носять рекомендаційний характер.

Вказані особи приймаються на роботу на підставі цивільно – правових договорів чи трудових договорів/контрактів, та усі інші особи, які отримують винагороду за постійну роботу в комунальних підприємствах, установах та організаціях.

Участь у конкурсі можуть брати особи, які досягли 18 річного віку, мають відповідний рівень освіти, володіють державною мовою, несудимі і дієздатні за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки та функції.

Проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія.

Стаття 46. Добровільне об’єднання територіальних громад

Селищна рада після обов’язкового громадського обговорення та отримання позитивного рішення членів територіальної громади, може прийняти рішення про об’єднання територіальних громад відповідно та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законами, цим Статутом.

 

Стаття 47. Делегування повноважень місцевих рад при добровільному об’єднання територіальних громад.

При прийнятті рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, раді об’єднаної громади її голові передаються всі повноваження, які згідно закону віднесені до компетенції місцевого самоврядування, які були в селищної ради та селищного голови територіальної громади.

Виключні повноваження територіальної громади, які здійснюють Загальні збори не передаються органам самоврядування об’єднаної територіальної громади.

 

РОЗДІЛ ІХ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

На час обрання старост сіл виконання обов’язків старост покладається на голів або тимчасово виконуючих обов’язків голів сільських рад повноваження, яких припинилися.

Забезпечення працею працівників виконкомів сільських рад, які мають відповідну освіту, досвід роботи і відповідають вимогам, які ставляться для зайняття відповідної посади, здійснюється шляхом переведення без проведення конкурсу.

 

 

 

ДОДАТОК 1

Підписний лист на підтримку

 ініціативи проведення загальних

 зборів громадян за місцем проживання

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ

на підтримку ініціативи проведення

загальних зборів громадян за місцем проживання

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид зборів та порядок денний)

 

№ з/п

Прізвище, імя, по батькові

Рік народження

Домашня адреса

Підпис

Дата підписання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього підписів у підписному листі: _______________

(__________________________________________________________).

Справжність підписів засвідчую:

Член ініціативної групи________________________________________________

                                                                          (підпис)      (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

Підписний лист на підтримку

 місцевої ініціативи

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ

на підтримку місцевої ініціативи

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва Проекту рішення Ради)

 

№ з/п

Прізвище, імя, по батькові

Рік народження

Домашня адреса

Підпис

Дата підписання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього підписів у підписному листі: _______________

(__________________________________________________________).

Справжність підписів засвідчую:

Член ініціативної групи________________________________________________

                                                                          (підпис)      (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

Підписний лист на підтримку

 ініціативи проведення

 громадських слухань

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ

на підтримку ініціативи проведення

 громадських слухань з питань

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перелік питань)

 

№ з/п

Прізвище, імя, по батькові

Рік народження

Домашня адреса

Підпис

Дата підписання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього підписів у підписному листі: _______________

(__________________________________________________________).

Справжність підписів засвідчую:

Член ініціативної групи________________________________________________

                                                                          (підпис)      (прізвище та ініціали)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь