Експертний висновок відповідальної комісії –  постійної   комісії Стеблівської селищної ради з питань прав людини, законності,депутатської діяльності та етики   – рішення селищної ради  «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністрати

Дата: 02.04.2020 14:10
Кількість переглядів: 1006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна регуляторна служба України

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

індекс 01011

 

Експертний висновок

відповідальної комісії –  постійної   комісії Стеблівської селищної ради з питань прав людини, законності,депутатської діяльності та етики   – рішення селищної ради  «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради»

 

Відповідальна комісія постійна комісія Стеблівської селищної ради з питань прав людини, законності,депутатської діяльності та етики   (надалі постійна комісія), керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проєкт рішення Стеблівської селищної ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є головний спеціаліст виконавчого комітету Стеблівської селищної ради та постійна комісія. Проєкт рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №558 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

1.Відповідність проєкту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проєкт регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне.

Ситуація яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми необхідності забезпечення максимальної прозорості та відкритості в наданні послуг, визначенні чіткого переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради (надалі – ЦНАП), раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій.

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проєкті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проєкт передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

В цілому при підготовці проєкту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проєкт відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік (рішення селищної ради від 20.11.2019 № 38-4/VII (із змінами від 10.02.2020 № 40-5/VII), строк підготовки протягом 2020 року, оприлюднено в громадсько – політичній газеті «Надросся» від 02.04.2020 року № 13 (12289) та розміщено на офіційному веб-сайті Стеблівської селищної ради в мережі Інтернет https://steblivska-gromada.gov.ua).

Відповідно до графіка проведення робіт з регуляторної процедури:

- 27.02.2020 розміщено повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта та 27.02.2020 - безпосередньо проєкт з аналізом його регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Стеблівської селищної ради в мережі Інтернетhttps://steblivska-gromada.gov.ua).

Під час проведення публічної експертизи пропозицій від громадян територіальної громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики не надходило.

Таким чином, проєкт регуляторного акта – проєкт рішення селищної ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

2. Відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Відповідно до  частини десятої статті 12 Закону України «Про адмініст-ративні послуги» регламент центру надання адміністративних послуг зат-верджуються органом, який прийняв рішення про утворення центру. Кабінет Міністрів України затверджує Примірний регламент центру надання адмі-ністративних послуг.  Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №558 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» рекомендовано органам місцевого самоврядування у діяльності щодо забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг керуватися Примірним регламентом, затвердженим нею.

         На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» у Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради створено зручні та доступні умови для отримання адмі-ністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання. Це відповідає меті Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року №333-р, та підтверджено позитивними результами досліджень якості надання адміністративних послуг через громадський моніторинг.

До участі у вирішенні  питання були залучені адміністратори ЦНАПу та суб’єкти звернень.

Розробником  регуляторного акта були враховані вимоги Законів України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру» та Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16 травня 2014 року №523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси  суб’єктів господарювання, громадян, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження селищною радою Регламенту ЦНАПу  у зв’язку з тим, що Законом України «Про адміністративні послуги»  передбачено  затвердження такого регламенту органом, який прийняв рішення про його утворення.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів або внесення змін до них, оскільки такі регуляторні акти селищною радою не приймалися.

Затвердження Регламенту ЦНАПу визначає порядок організації його роботи, дій адміністраторів відділу дозвільно - погоджувальних процедур виконкому селищної ради та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

         Очікувані результати ухвалення запропонованого проєкту рішення можуть бути  визначені  через такі вигоди та витрати:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

 • Забезпечення закон-ності, юридичної визна-ченості та прозорості в системі надання адмі-ністративних послуг;
 • запобігання корупцій-ним явищам;
 • налагодження прозо-рих партнерських відно-син у співпраці органів місцевого самоврядування та споживачів послуг

Відсутні, оскільки необ-хідність затвердження Регламенту ЦНАПу встановлена законами України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини у відповідних сферах

Інтереси суб’єктів господарювання

 • Відкриті та прозорі стандарти роботи з вико-ристанням технологій електронного урядуван-ня, які виключають ко-рупційні загрози;
 • комфортні й зручні умови для отримання послуг суб’єктами звернень,  у тому числі з особливими потребами;
 • нові можливості для своєчасного отримання послуг, забезпечення за-хисту інформації суб’єк-тів звернень до  ЦНАПу від унесення будь-яких змін та інших форм втручання;
 • попередження випад-ків надання суб’єктам господарювання  послуг, не передбачених чинним законодавством України та не внесених до пере-ліку адміністративних послуг

Додаткові витрати від-сутні

 

 

Інтереси громадян

 • Доступність та зруч-ність в отриманні адмі-ністративних послуг (зручні місце розташу-вання  й режим роботи ЦНАПу);
 • протидія корупційним загрозам;
 • отримання адміністра-тивних послуг в одному приміщенні;
 • підвищення якості послуг;
 • доступ до  інформації про порядок отримання адміністративних послуг;
 • отримання в примі-щеннях ЦНАПу та його територіальних підроз-ділів консультацій щодо порядку надання адмі-ністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання

Додаткові витрати від-сутні

 

 

 

 

 

 

         Наведені дані свідчать про відсутність додаткових витрат при запровадженні зазначеного регуляторного акта, а вигоди, що виникають унаслідок його упровадження, свідчать про позитивний соціальний ефект та доцільність упровадження.

Проєкт рішення селищної ради розроблено з метою  покращення організації роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради, удосконалення порядків дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         Крім того, до основних цілей прийняття зазначеного регуляторного акта також віднесено такі:

         - мінімізація корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

         - покращення   результативності та комфортності отримання послуг спо-живачами;

         - забезпечення прозорості виконання через ЦНАП процедур для суб’єктів господарювання, громадян;

         - забезпечення належних умов для професійної роботи фахівців ЦНАПу, покращення технологій виконання процедур, мінімізація витрат трудових, матеріальних, часових ресурсів.

         Під час розробки проєкту рішення Стеблівської селищної ради «Про затвердження Регламенту Центру   надання   адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради ураховано такі альтернативні способи:

1. Неприйняття запропонованого регуляторного акта.

Відмова від уведення в дію вказаного регуляторного акта призведе до порушень норм Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №558 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», створить незручності для громадян, суб’єктів звернень – замовників послуг.

Таким чином, така альтернатива є недоцільною.

2. Здійснення регулювання суб’єктами надання послуг, іншими орга-нами місцевого самоврядування.

Вирішення питання таким шляхом не є можливим у зв’язку з тим, що повноваження із  затвердження регламенту центру  надання адміністративних послуг покладені Законом України «Про адміністративні послуги» на орган, який ухвалив рішення про  утворення відповідного центру. 

Проєкт даного регуляторного акта повністю відповідає повноваженням селищної ради, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та принципам державної регуляторної політики щодо доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, збалансованості інтересів з урахуванням громадської думки. Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є єдиним з огляду на можливість його виконання та ефективну його реалізацію.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення визна-чених цілей та приведе у відповідність до вимог чинного законодавства  України питання стосовно:

-  регламентування діяльності ЦНАПу  та його територіальних підрозділів;

-   порядку  організації роботи ЦНАПу, дій адміністраторів  та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

Механізм дії  регуляторного акта полягає в забезпеченні реалізації заходів з реформування системи надання адміністративних послуг та покращення їх якості.

Ступінь ефективності регуляторного акта є високою, оскільки при  затвердженні Регламенту ЦНАПу  та його територіальних підрозділів, забезпечується  чіткість і урегульованість процесу надання адміністративних послуг, механізм взаємодії   між працівників ЦНАПу,  суб’єктами надання послуг та органами місцевого самоврядування,суб’єктів звернень.

Регуляторний акт містить норми,  спрямовані на приведення його змісту у відповідність до вимог чинного законодавства  України.

         Для впровадження регуляторного акта необхідно забезпечити:

- інформування громадськості про його зміст та вимоги шляхом оприлюднення в засобах масової інформації, а саме через громадсько – політичну газету «Надросся» та офіційний веб-сайт Стеблівської селищної ради в мережі Інтернет;

- проведення відстежень результативності його дії та внесення, у разі необхідності, змін і доповнень.

Досягнення визначених цілей можливе завдяки ухваленню запропо-нованого регуляторного акта, який містить  Регламент  ЦНАПу.

         За результатами відстеження результативності дії регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на неї, до нього будуть уноситися відповідні кори-гування.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта  не потребують додаткових витрат коштів з місцевого бюджету та бюджетів усіх рівнів.

         Додаткових витрат суб’єктів надання адміністративних послуг та громадян також не очікується.

         Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог  регуляторного акта без витрат для суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Ступінь ефективності регуляторного акта є високою, оскільки при зат-верджені Регламенту ЦНАПу  забезпечується  урегульованість процесу взаємодії між адміністраторами, громадянами, суб’єктами надання послуг та органами місцевого самоврядування,  мінімізуються  корупційні ризики.

         Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, суб’єктів надання  адміністративних послуг, окрім заходів, необхідних для здійснення владних повноважень, наданих відповідно до вимог нормативно - правових актів України.

         Згідно із Законами України «Про адміністративні послуги», «Про дозві-льну систему у сфері господарської діяльності», рішеннями  селищної ради від  10.02.2020 40-10/VII  «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради та регламентування роботи органів місцевого самоврядування, 10.02.2020 40-10/VII «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради та  10.02.2020 № 40-10/VII  «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради  та з урахуванням конструктивних пропозицій громадськості у виконкомі селищної ради проводяться  заходи організаційного характеру, кадрового забезпечення питань реформування системи надання адміністративних послуг.

Існують ризики впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта, а саме: зміни до чинних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері надання адміністративних послуг.

         При внесенні змін до чинного законодавства України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на неї, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

Термін дії запропонованого регуляторного акта не встановлюється. Він запроваджується до моменту настання факторів, які можуть суттєво вплинути на  зміст акта або на його цілі.

         Головними показниками результативності дії запропонованого регу-ляторного акта є такі якісні показники:

         - побудова ефективної системи надання адміністративних послуг орга-нами місцевого самоврядування;

         -  уникнення корупційних загроз;

         - забезпечення захисту прав споживачів - замовників послуг;

         - скорочення витрат часу замовників послуг.

Крім того, показниками результативності дії запропонованого регуля-торного акта є кількісні показники:

         - звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господа-рювання, громадян;

         - наданих адміністративних послуг.

Результативність дії регуляторного акта буде відстежуватися спеціалістом (юристом) виконкому селищної ради.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено до набрання чинності регуляторним актом – орієнтовно лютий  – березень 2020 року. Повторне – планується провести через рік, за результатами дії якого можна буде зробити порівняльний аналіз.

Періодичні відстеження – раз на кожні наступні три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності дії рішення.

У разі виявлення неврегульованих  проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення  відповідних змін до регуляторного акта.

За результатами проведення відстеження розробником підготується звіт про результативність його дії який буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Стеблівської селищної ради в мережі Інтернет.

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

3. Узагальнений висновок

          

Проаналізувавши проєкт регуляторного акта, постійна комісія селищної ради вважає, що проєкт регуляторного акта – проєкт рішення селищної ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради та його територіальних підрозділів», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова відповідальної комісії –

постійної комісії з питань

прав людини, законності,

депутатської діяльності та етики                                      Р.МИСИШИНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь