Проект положення про ССД "Службу у справах дітей"

Дата: 18.07.2019 14:09
Кількість переглядів: 2539

                                       І. Загальні положення

 

1.1.Служба у справах дітей виконавчого комітету Стеблівської селищної ради ради (далі - Служба) є структурним підрозділом та виконавчим органом Стеблівської селищної ради, утворюється рішенням селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Службу завдань.

1.2.Служба підпорядкована селищному голові та заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.3. Служба у своїй діяльності керується:

1.4.Служба є юридичною особою публічного права, зареєстрована у встановленому порядку, утримується за рахунок коштів селищного бюджету Стеблівської селищної ради, фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією виконкому Стеблівської селищної ради. 

1.5.Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СТЕБЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Скорочена назва: ССД.

1.6.Юридична адреса Служби: 19451, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, смт Стеблів вул. Партизанська, 4.

1.7.Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах селищної ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.8. Служба має повноваження органу опіки та піклування в частині забезпечення контролю та надання дозволів на здійснення правочинів щодо майна та житла, співвласниками, власниками та користувачами якого є діти або їх батьки; розв’язання спору між батьками про визначення місця проживання малолітньої дитини та участі у вихованні дитини одного із батьків, що проживає окремо від дитини; встановлення і припинення опіки над майном  дитини, що має статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування (далі - статусна дитина); збереження житлового приміщення за статусною дитиною; зміна договору найму житлового приміщення, що зберігається за статусною дитиною; приватизація житла за участю статусної дитини; передача в оренду майна, що належить на праві власності статусній дитині; реєстрація чи зміна місця реєстрації статусної дитини, відповідно до законодавства України.

                                     ІІ. Основні завдання

Основними завданнями Служби є:

- реалізація на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, в тому числі за місцем проживання;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, патронатні сім’ї;

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у державних закладах, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

- ведення статистичного обліку дітей;

- ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційного центру, дітей-переселенців з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

- надання органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, педагогічним працівникам, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та патронатних сімей;

- визначення пріоритетних напрямків поліпшення становища дітей громади, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

                                          ІІІ. Функції

Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1) організовує розроблення і здійснення на території громади заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень; 
2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям у усіх форм власності,  громадськими організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень; 
3) сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; 
4) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей; 
5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень; 
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
7) разом з відповідними структурними підрозділами виконкому Стеблівської селищної ради, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів; 
8) організовує і проводить разом з іншими відділами, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
9) розробляє і подає на розгляд ради пропозиції стосовно бюджетних  асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої  бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй  закладів соціального захисту для дітей; 
10) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); 
11) надає потенційним  опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною; 
12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опису її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника; 
13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників зокрема складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування; 
14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу; 
15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей; 
16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність; 
17) розглядає в установленому порядку звернення громадян; 
18) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення з роботи працівника молодше 18 років; 
19) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації; 
20) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства. 

21) подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

22) веде облік дітей, які переміщені з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

23) розглядає звернення адміністрацій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації щодо відрахування учнів, студентів молодших 18 років з навчального закладу та надає погодження, або вмотивовану відмову;

24) розглядає звернення батьків та надає дозволи Служби на зміну реєстрації місця проживання дитини (дітей), або вмотивовану відмову;

25) забезпечує контроль та надає дозволи на здійснення правочинів щодо майна та житла, співвласниками, власниками та користувачами якого є діти або їх батьки, відповідно до законодавства;

26) здійснює організацію видачі Єдиних квитків.
27) проводить процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

ІV. Права та обов’язки

Служба для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших відділів  виконкому селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконкому Стеблівської селищної ради у сфері соціального захисту дітей;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції.

6) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
7) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
8) надавати направлення до державних дитячих установ та навчальних закладів усіх форм власності дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
9) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім’ї,  передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
10) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
11) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у державних дитячих закладах, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, в дитячих клубах за місцем проживання, а умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
12) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
13) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
14) визначати потребу громади в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
15) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
16) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;
17) відвідувати дітей, які перебувають на обліку в Службі, або які потрапили у складні життєві обставинах за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей;
18) готувати рішення служби у справах дітей, як органу опіки та піклування, щодо надання дозволів на вчинення правочинів щодо майна та житла, співвласниками, власниками та користувачами якого є діти або їх батьки;
19) здійснювати заходи по захисту житлових прав дітей при реєстрації, перереєстрації місця проживання дітей, приватизації житла батьками без участі дітей.

 

                                  V. Організація роботи

 

5.1.Служб, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими відділами, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2.Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3.Начальник повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж служби в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 3 років.

5.4.Начальник Служби:

1) здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Службі;

2) розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу та положення про Службу;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Стеблівської селищної ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед селищним головою Стеблівської селищної ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та виконавчим комітетом;

8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

9) організовує планування роботи з персоналом Служби, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів;

10) забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

11)  визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби;

12) подає селищному голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Служби, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

13) вносить селищному голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Служби;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

15)забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) створює належні умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

 

 

Заступник селищного голови                                    О.БАБ′ЯК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь