Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посаду директора закладу дошкільної освіти Стеблівської селищної ради (ОТГ)

Дата: 02.11.2018 15:23
Кількість переглядів: 671

ПРОЕКТ

Фото без опису

 

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

Від                        2018 року

 

     

                                                             №

 

Про затвердження Порядок

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантної посади

директора закладу дошкільної освіти

 

 

Відповідно до пункту 26, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018
№ 291, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора  закладу дошкільної освіти з додатками (додаток 1).

2.Оприлюднити дане рішення  в мережі Інтернет за адресою: https://steblivska-gromada.gov.ua/.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань

 освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

 

Селищний голова                                                                          О.ДАНІЛЬЧЕНКО

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення

 

 

П О Р Я Д О К

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора  закладу дошкільної освіти

 

         Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на посаду директора закладу дошкільної освіти Стеблівської селищної ради (ОТГ), затвердженого розпорядженням відділу освіти № ______від _______________ року.

 

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти. 

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджується розпорядженням відділу освіти Стеблівської селищної ради.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти «Росинка», документи яких відповідають вимогам чинного законодавства.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти «Росинка» передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», та інших нормативно-правових актів, що стосуються сфери освіти.

1.6. Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти затверджується відділом освіти Стеблівської селищної ради.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України.

1.7. Перелік питань розміщуються на сайті засновника.

1.8. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у додатку 1, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 3 питання – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та два питання – для перевірки знань нормативно-правових актів у сфері освіти.

Кількість білетів має бути не менше 10.

Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

• організаційна підготовка до іспиту;

• складання іспиту та захист перспективного плану;

 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце та час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантної посади.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту та забезпечує (за необхідності) технічні умови для захисту перспективного плану.

2.3. Спірні питання вирішуються головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час іспиту та підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета у приміщенні мають бути присутніми не менше п’яти членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для усіх кандидатів на заміщення відповідної вакантної посади.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на запитання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого комітету Стеблівської селищної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета і питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

3.8. Захист перспективного плану здійснюється кожним кандидатом окремо згідно черги. Черга формується на підставі подання документів.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів та захисту перспективного плану використовується п’ятибальна система. Кожне питання оцінюється окремо.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили ґрунтовні знання та достатньо володіють знаннями законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Окремо оцінюється захист перспективного плану. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 2 цього наказу.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі освіти Стеблівської селищної ради.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

4.9. Конкурсна комісія, на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір для заняття вакантної посади директора закладу дошкільної освіти «Росинка» та визначає кандидатури, які за їх згодою, будуть рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 1 до порядку

                                                                               проведення іспиту

 кандидатів на заміщення

                                                                            вакантної посади

                                                                              директора закладу

                                                                              дошкільної освіти

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ   БІЛЕТ № ________

на заміщення вакантної посади директора

закладу дошкільної освіти «Росинка»

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства».

2. Питання на перевірку знання нормативно-правових актів, що стосуються галузі освіти.

3. Презентація перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 2 до порядку

                                                                               проведення іспиту

 кандидатів на заміщення

                                                                            вакантної посади

                                                                              директора закладу

                                                                                        дошкільної освіти

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

 проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти

 

від   _____      _______________ 20___ року

 

 

з/п

Прізвище ім’я по батькові

Номер білету

Загальна сума балів

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1qfwz2j3UWKKtTRyjrj5erCoFwKAhA1WG/view

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь