Проект рішення "Положення про дошкільний навчальний заклад "

Дата: 07.08.2018 16:06
Кількість переглядів: 3574

ПРОЕКТ

 

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ      СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Від                             року

 

          

                                                                                                 №

 

 

Положення
про дошкільний навчальний заклад
 

 

Відповідно до статті 26, статті 33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Стеблівської селищної ради від 19.09.2016 р.№ 11-2 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст.18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити  Положення про дошкільний навчальний заклад Стеблівської об’єднаної територіальної  громади (Додаток 1);
  2. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров`я та соціального захисту. 

 

 

 

                Селищний голова                                                                                                    О.В.Данільченко

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
 про дошкільний навчальний заклад

 

1. Загальні питання
 

     1. Це   Положення  поширюється  на  всі  дошкільні  навчальні
заклади,  крім будинків дитини,  дитячих будинків сімейного  типу,
дитячих  будинків  інтернатного  типу,  центрів  розвитку  дитини,
діяльність   яких  регулюється  відповідними  положеннями  про  ці
заклади.

     2. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності  керується
Конституцією   України,  Законами  України  "Про
освіту",  "Про дошкільну освіту",  іншими
законодавчими   актами,   актами   Президента   України,  Кабінету
Міністрів,  наказами  МОН,  інших  центральних  органів виконавчої
влади,  рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів
місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом.
 

2. Типи дошкільних навчальних закладів

      3. Відповідно до потреб громадян створюються  такі  дошкільні навчальні заклади: 

заклад дошкільної освіти (ясла) для дітей віком від одного до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 - заклад дошкільної освіти (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами віком від двох до семи (восьми) років. Заклади дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;

 - будинок дитини - заклад дошкільної освіти системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;

 - заклад дошкільної освіти (дитячий будинок) інтернатного типу забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави;

 - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи, восьми) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;

 - заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини), в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома.

Для задоволення освітніх потреб громадян заклад дошкільної освіти може входити до складу об’єднання з іншими закладами освіти.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати до семи (восьми) років у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах) та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти.

 Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційної та лікувально-відновлювальної роботи при спеціальних школах (школах-інтернатах), санаторних школах (школах-інтернатах), навчально-реабілітаційних центрах можуть створюватися їхні структурні підрозділи - дошкільні групи.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян можуть створюватися заклади дошкільної освіти з сезонним перебуванням дітей.

У всіх типах закладів дошкільної освіти при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

 

3. Організаційно-правові засади діяльності дошкільного навчального закладу
 

     4. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і  діє  на
підставі  статуту,  який затверджується засновником (власником) за погодженням   з   відповідним   органом   управління   освітою   і реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України. Дошкільний навчальний заклад  - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумний і духовний розвиток, соціальну адаптацію а готовність продовжувати освіту.
 

     Дошкільний навчальний    заклад    має    печатку   і   штамп
встановленого    зразка,   бланки    з    власними    реквізитами, реєстраційний  рахунок  в  органах  Державного  казначейства  (для державних і комунальних закладів), рахунки в банках (для приватних закладів).
 

     5. Створення,     ліквідація,    реорганізація    дошкільного навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

     6. Прийом   дітей   до   дошкільного   навчального    закладу
здійснюється  керівником  протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або   осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  дитина  може відвідувати  дошкільний навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.

     Для  прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи)
компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору,   мови,   опорно-рухового   апарату,   інтелекту,  затримкою психічного   розвитку   в  інклюзивні  групи  додатково  подається висновок        психолого-медико-педагогічної        консультації, територіального      лікувально-профілактичного     закладу     чи тубдиспансеру,  направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю.


     7. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу,
керівник   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
 

     8. Групи  у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими  (одновіковими,  різновіковими),  сімейними   (родинними) ознаками.

 

     Комплектування групи  за  віком  передбачає перебування в ній дітей

однакового віку або з різницею у віці.

 

     Комплектування групи  за   сімейними   (родинними)   ознаками передбачає  перебування  в ній дітей,  які знаходяться між собою у родинних стосунках.
 

     Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють.

 

 9. Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить:

 - для дітей віком до одного року - до 10 осіб;

 - для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;

 - для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;

 - різновікові - до 15 осіб;

 - з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;

 - в оздоровчий період - до 15 осіб;

 - в інклюзивних групах - до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами).

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти.

У закладах дошкільної освіти, розташованих у селах, селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (засновниками) залежно від демографічної ситуації.

 Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

 

     10. Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої,
формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого
періоду (серпень).

 

     11. За дитиною зберігається місце в  дошкільному  навчальному
закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби,
карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки  батьків  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

     12. Відрахування дитини  з  дошкільного  навчального  закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватися:

 

     за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 

     на підставі  медичного висновку про стан здоров'я дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у   дошкільному навчальному  закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити  рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому  доцільне подальше перебування дитини;

 

     у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
 

     Адміністрація дошкільного  навчального  закладу   зобов'язана
письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють,  про  відрахування  дитини не менш як за 10 календарних днів. 

   

     Забороняється безпідставне відрахування дитини з  дошкільного
навчального закладу.

 

       13. Порядок  прийому,  відрахування  та збереження за дитиною
місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми  власності визначається засновником (власником).

 

      14. Для  задоволення  потреб  населення дошкільний навчальний
заклад може  функціонувати  протягом  року  чи  сезонно  (неповний календарний рік, але не менш як три місяці на рік).

 

     Режим роботи  дошкільного  навчального закладу встановлюється
його  засновником  (власником)  за  погодженням   з   відповідними органами управління освітою та охорони здоров'я.

 

     У зоні   екологічного   лиха  за  рішенням  місцевого  органу виконавчої  влади  може  встановлюватися  особливий  режим  роботи дошкільного навчального закладу.

 

     15. Режим     роботи    дошкільного    навчального    закладу
компенсуючого   типу   та   інклюзивних   груп   встановлюється  з урахуванням      проведення      корекційно-відновлювальної     та соціально-реабілітаційної роботи.

 

     16. За  бажанням  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють,  у дошкільному навчальному закладі дитина може перебувати цілодобово, протягом  дня або короткотривало (неповний день).  Для дітей,  які перебувають  у  дошкільному  навчальному  закладі   коротко тривало можуть   створюватися  окремі  групи.  У  дошкільному  навчальному закладі можуть функціонувати чергові групи в  ранкові  та  вечірні години, у вихідні та святкові дні.

 

     Зарахування дітей  до  таких  груп  здійснюється на загальних підставах.
 

     17. Якщо  для  створення  дошкільного   навчального   закладу компенсуючого   типу   немає   достатньої   кількості  дітей,  які потребують корекції  фізичного  та  (або)  розумового   розвитку, відкриваються  спеціальні  та  (або) інклюзивні групи у дошкільних навчальних  закладах  інших  типів. 

 

     Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів  (груп)
компенсуючого    типу    та    інклюзивних    груп,    організація корекційно-відновлювальної     роботи,     специфіка    діяльності визначається МОН за погодженням з МОЗ. 

 

     18. Дошкільний       навчальний        заклад        здійснює
соціально-педагогічний  патронат  сім'ї  з метою забезпечення умов для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,  які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують  дошкільних  закладів,   та   надання   консультаційної допомоги сім'ї.

 

     19. Діти,  які  перебувають у дошкільному навчальному закладі
короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом,  беруться на облік у цьому закладі.

 

4. Організація навчально-виховного процесу
 

     20. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та навчально – методичними посібниками, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

 

     21. З  метою  своєчасного  виявлення,  підтримки  та розвитку
обдарованості,  природних нахилів та здібностей  дітей  дошкільний навчальний  заклад може організовувати освітній процес за одним чи
кількома     пріоритетними     напрямами     (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

 

     22.    Дошкільний    навчальний    заклад    для   здійснення
навчально-виховного  процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН.

 

     23.  Навчально-виховний  процес  у спеціальних та інклюзивних
групах (для дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового
апарату,  інтелекту,  затримкою  психічного розвитку) у дошкільних
навчальних   закладах   здійснюється  за  спеціальними  програмами
розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими
в  установленому  порядку МОН.

 

     У таких групах проводиться корекційно-відновлювальна робота з
предметно-практичного     навчання,    лікувальної    фізкультури,
соціально-побутової   та  комунікативної  діяльності,  просторової орієнтації,  розвитку  слухового, зорового, дотикового сприймання, формування   мовлення. 

     24. Діяльність      дошкільного      навчального      закладу
регламентується планом роботи,  який складається на навчальний рік і    оздоровчий    період,    схвалюється    педагогічною   радою, затверджується керівником закладу та  погоджується  з  відповідним органом  управління  освітою.  План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

 

     25. Навчальний  рік   у   дошкільному   навчальному   закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року,  а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня.

 

     26. Дошкільний  навчальний  заклад  відповідно  до  статутних
цілей  і  завдань може надавати додаткові освітні послуги,  які не визначені Державною базовою програмою,  лише на основі  угоди  між батьками або особами,  які їх замінюють,  та дошкільним закладом у межах  гранично  допустимого  навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.
 

     Відмова батьків    або    осіб,   які   їх   замінюють,   від
запропонованих додаткових освітніх послуг не може  бути  підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
 

     Платні послуги  не  можуть  надаватися  замість  або в рамках Державної базової програми.

 

5. Організація харчування дітей у
 дошкільному навчальному закладі

 

  27. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Організація та відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних закладах дошкільної освіти покладаються на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади дошкільної освіти, органи місцевого самоврядування, а також на керівників закладів дошкільної освіти.

Організація харчування дітей у приватних закладах дошкільної освіти покладається на власників та керівників закладів дошкільної освіти.

 Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності покладаються на засновників цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освітою.

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

 Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному закладі дошкільної освіти визначається Кабінетом Міністрів України.

 

6. Медичне обслуговування дітей
 у дошкільному навчальному закладі

 

 28. Організація безоплатного медичного обслуговування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я відповідно до законодавства України.

 У закладі дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

 

 

7. Учасники навчально-виховного процесу
 

29. Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

 - діти дошкільного віку, вихованці, учні;

 - педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

 - помічники вихователів та няні;

 - медичні працівники;

 - батьки або особи, які їх замінюють;

 - батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

 - асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

 - фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти

Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

30.  Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти здійснюється:

1. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу.

3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить:

 - вихователя групи загального типу – 30 годин;

 

 

вихователя групи компенсуючого типу – 25 годин;

 
 
   
 

соціального педагога – 40 годин;

 

практичного психолога – 40 годин;

 

практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) – 20 годин

 
 

музичного керівника – 24 години;

 

інструктора з фізкультури – 30 годин;

 

вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 годин;

 

керівник гуртка – 36 годин.

 
 

 

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладу дошкільної освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладів дошкільної освіти здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

4. Педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників вихователів закладів дошкільної освіти становить 28 календарних днів. Окремим категоріям працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

31. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

 На посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 Керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

Інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посади та звільняє з посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами закладу, відповідно до законодавства.

 

8. Управління дошкільним навчальним закладом
 

     32. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює  його
директор (завідувач).

 

     33. Колегіальним    постійно    діючим   органом   управління
дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада закладу. Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.   Порядок її створення, склад та повноваження визначені Законом України "Про дошкільну освіту".

 

     34. На  посаду  керівника  дошкільного  навчального   закладу
призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну
вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня
"спеціаліст",  стаж  педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти
не менш як три роки,  а також організаторські здібності, фізичний та психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 

     35. Керівник дошкільного навчального закладу:

 

     здійснює керівництво  і  контроль  за  діяльністю дошкільного
навчального закладу;

 

     діє від імені закладу,  представляє його в державних та інших
органах,  установах і організаціях,  укладає угоди з юридичними та
фізичними особами;

 

     розпоряджається в  установленому  порядку   майном,   коштами
дошкільного   навчального   закладу  і  відповідає  за  дотримання
фінансової дисципліни  та  збереження  матеріально-технічної  бази
закладу;

 

     приймає на   роботу   та   звільняє   з   роботи  працівників
дошкільного навчального закладу;

             затверджує штатний  розпис  за  погодженням  із   засновником
(власником) дошкільного навчального закладу;

 

     контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування
дітей;

 

     затверджує правила   внутрішнього    трудового    розпорядку,
посадові  інструкції  працівників  за  погодженням з профспілковим
комітетом;

 

     забезпечує дотримання  санітарно-гігієнічних,   протипожежних
норм  і  правил  техніки безпеки,  вимог безпечної життєдіяльності
дітей і працівників;

 

     відповідає за   реалізацію   завдань    дошкільної    освіти,
визначених законом України "Про дошкільну освіту",  та
забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її
змісту і обсягу;

 

     контролює відповідність  застосовуваних   форм,   методів   і
засобів   розвитку,   виховання   і  навчання  дітей  їх  віковим,
психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 

     підтримує ініціативу  щодо  вдосконалення  навчально-виховної
роботи,  заохочує творчі пошуки,  дослідно-експериментальну роботу
педагогів;

 

     організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які
їх замінюють;

 

     щороку звітує   про   свою  діяльність  на  загальних  зборах
(конференціях) колективу закладу  та  батьків  або  осіб,  які  їх
замінюють.
 

     36. Органом   громадського   самоврядування   у   дошкільному
навчальному  закладі  є  загальні  збори  (конференція)  колективу
закладу та батьків або осіб,  які їх замінюють,  що скликаються не
рідше одного разу на рік.

 

     37. Загальні збори (конференція):

 

     обирають раду дошкільного навчального закладу,  її  членів  і
голову, встановлюють строк їх повноважень;

     заслуховують звіт  керівника  з  питань  статутної діяльності
закладу,  голови ради дошкільного навчального  закладу,  дають  їй
оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

 

     розглядають питання    навчально-виховної,    методичної   та
фінансово-господарської    діяльності    дошкільного   навчального
закладу;
 

     затверджують основні напрями вдосконалення роботи і  розвитку
дошкільного навчального закладу.

 

     38. У  період між загальними зборами (конференціями) діє рада
дошкільного  навчального  закладу,  діяльність  якої   регулюється
статутом.

 

     Рада дошкільного  навчального  закладу  організовує виконання
рішень   загальних   зборів   (конференцій),   розглядає   питання.
поліпшення   умов   для   здобуття  дошкільної  освіти,  зміцнення
матеріально-технічної  бази,  поповнення  й  використання  бюджету
закладу,   вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального
заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і
форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

     До складу  ради  дошкільного  навчального  закладу обираються
пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або
осіб, які їх замінюють.

 

     Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним,
якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

 

     39. У дошкільному навчальному  закладі  може  створюватись  і
діяти  піклувальна рада - орган самоврядування,  який формується з
представників  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ,
організацій,   навчальних   закладів,  окремих  громадян  з  метою
залучення   громадськості   до   розв'язання    проблем    освіти,
забезпечення   сприятливих   умов  ефективної  роботи  дошкільного
навчального  закладу.  Піклувальна  рада  (у  складі  7-15   осіб)
створюється  за  рішенням  загальних зборів (конференції) або ради
дошкільного   навчального   закладу.   Члени   піклувальної   ради
обираються   на   загальних   зборах   (конференції)   дошкільного
навчального закладу і  працюють  на  громадських  засадах.  Очолює
піклувальну раду голова,  який обирається шляхом голосування на її
засіданні з числа членів  піклувальної  ради.  Кількість  засідань
визначається їх доцільністю,  але, як правило, не менше ніж чотири
рази на рік.

 

     Основними завданнями піклувальної ради є:

 

     співпраця з  органами   виконавчої   влади,   підприємствами,
установами,   організаціями,   навчальними   закладами,   окремими
громадянами  спрямована  на  поліпшення  умов  утримання  дітей  у
дошкільному навчальному закладі;

 

     сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

 

     сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного
навчального закладу;

 

     сприяння організації та проведенню  заходів,  спрямованих  на
охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

 

     організація дозвілля  та  оздоровлення  дітей  і  працівників
дошкільного навчального закладу;

 

     стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

 

     всебічне зміцнення зв'язків між родинами  дітей та дошкільним
навчальним закладом;

 

     сприяння соціально-правовому        захисту         учасників
навчально-виховного процесу.

 

                    9. Фінансово-господарська діяльність
                   та матеріально-технічна база
                 дошкільного навчального закладу

 

     40. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального
закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно – правових актів.
 

     41. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального
закладу  провадиться  на  основі  кошторису,  який  складається  і
затверджується відповідно до законодавства.

 

     Джерелами фінансування  дошкільного  навчального  закладу   є
кошти:

  • засновника (власника);
  • відповідних бюджетів  (для державних і комунальних дошкільних навчальних  закладів)   у   розмірі,   передбаченому   нормативами
    фінансування;
  •  батьків або осіб, які їх замінюють;

      -  добровільні пожертвування   і   цільові   внески  фізичних  і
юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.
 

     42. Штатні  розписи  державних   і   комунальних   дошкільних
навчальних  закладів незалежно від підпорядкування і типу встановлюється відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.    

 

     43. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу
включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар,
обладнання,  транспортні засоби,  службове житло, інші матеріальні
цінності,   вартість   яких   відображено  у  балансі  дошкільного
навчального   закладу   або   централізованої   бухгалтерії,   яка
обслуговує цей заклад.

 

     44. Дошкільний    навчальний   заклад   за   погодженням   із
засновником (власником) може  придбавати  і  орендувати  необхідне
обладнання  та  інше  майно;  отримувати допомогу від підприємств,
установ,  організацій  або  фізичних  осіб;   здавати   в   оренду
приміщення,  споруди,  обладнання юридичним та фізичним особам для
провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

     45. Порядок ведення діловодства,  бухгалтерського  обліку  та
статистичної    звітності   у   дошкільних   навчальних   закладах
здійснюється відповідно до законодавства.

‘          

 

10. Контроль за діяльністю
  дошкільного навчального закладу

 

     46.  Державний  контроль  за діяльністю дошкільних навчальних
закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

     47. Основною  формою  державного   контролю   за   діяльністю
дошкільних   навчальних   закладів   є   державна  атестація,  яка
проводиться не рідше  одного  разу  на  десять  років  у  порядку,
встановленому МОН. Результати державної атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

 

     48. Зміст,  форми та періодичність контролю, не пов'язаного з
навчально-виховним  процесом  у  дошкільних  навчальних  закладах,
встановлюється їх засновником (власником).

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь